THE APOSTOLIC FATHERS: by the late J.B.Lightfoot DD., DCL., LL.D. Lord Bishop of Durham. Edited and completed by J.R.Harmer MA. Fellow of Corpus Christi College, Cambridge, sometime Chaplain to the Bishop. First published Macmillan & Co. 1891. Prepared for katapi by Paul Ingram, 2014.
HOME | Ep. Fathers: contents | intro | symbols | about |

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ


The Epistle of S. Polycarp to the Philippians


ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ καὶ οἱ σὺν αὐτῳ πρεσβύτεροι τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ τῇ παροικούσῃ Φιλίππους· ἔλεος ὑμῖν καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ παντοκράτορος καὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ σωτῆρος ἡμῶν πληθυνθείη. Polycarp and the presbyters that are with him unto the Church of God which sojourneth at Philippi; mercy unto you and peace from God Almighty and Jesus Christ our Savior be multiplied.
I. Συνεχάρην ὑμῖν μεγάλως ἐν τῷ Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χρισῷ, δεξαμένοις τὰ μιμήματα τῆς ἀληθοῦς ἀγάπης καὶ προπέμψασιν, ὡς ἐπέβαλεν ὑμῖν, τοὺς ἐνειλημένους τοῖς ἁγιοπρεπέσιν δεσμοῖς, ἅτινά ἐστιν διαδήματα τῶν ἀληθῶς ὑπὸ Θεοῦ καὶ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ἐκλελεγμένων· 2. καὶ ὅτι ἡ βεβαία τῆς πίστεως ὑμῶν ῥίζα, ἐξ ἀρχαίων καταγγελλομένη χρόνων, μέχρι νῦν διαμένει καὶ καρποφορεῖ εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ὃς ὑπέμεινεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἕως θανάτου κατανῆσαι, ὃν ἤγειρεν ὁ Θεός, λύσας τὰς ὠδῖνας τοῦ ᾅδου· 3. εἰς ὃν οὐκ ἰδόντες πιστεύετε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ δεδοξασμένῃ, εἰς ἣν πολλοὶ ἐπιθυμοῦσιν εἰσελθεῖν, εἰδότες, ὅτι χάριτί ἐστε σεσωσμένοι, οὐκ ἐξ ἔργων, ἀλλὰ θελήματι Θεοῦ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 1. I rejoiced with you greatly in our Lord Jesus Christ, for that ye received the followers of the true Love and escorted them on their way, as befitted you—those men encircled in saintly bonds which are the diadems of them that be truly chosen of God and our Lord; and that the steadfast root of your faith which was famed from primitive times abideth until now and beareth fruit unto our Lord Jesus Christ, who endured to face even death for our sins, whom God raised, having loosed the pangs of Hades; on whom, though ye saw Him not, ye believe with joy unutterable and full of glory; unto which joy many desire to enter in; forasmuch as ye know that it is by grace ye are saved, not of works, but by the will of God through Jesus Christ.
II. Διὸ ἀναζωσάμενοι τὰς ὀσφύας ὑμῶν δουλεύσατε τῷ Θεῷ ἐν φόβῳ καὶ ἀληθείᾳ ἀπολιπόντες τὴν κενὴν ματαιολογίαν καὶ τὴν τῶν πολλῶν πλάνην, πιστεύσαντες εἰς τὸν ἐγείραντα τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐκ νεκρῶν καὶ δόντα αὐτῷ δόξαν καὶ θρόνον ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ· ᾧ πᾶσα πνοὴ λατρεύει, ὃς ἔρχεται κριτῆς ζώντων καὶ νεκρῶν, οὗ τὸ αἷμα ἐκζητήσει ὁ Θεὸς ἀπὸ τῶν ἀπειθούντων αὐτῷ. 2. ὁ δὲ ἐγείρας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ ἡμᾶς ἐγερεῖ, ἐὰν ποιῶμεν αὐτοῦ καὶ πορευώμεθα ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ καὶ ἀγαπῶμεν ἃ ἠγάπησεν, ἀπεχόμενοι πάσης ἀδικίας, πλεονεξίας, φιλαργυρίας, καταλαλιᾶς, ψευδομαρτυρίας· μὴ ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἢ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας ἢ γρόνθου ἀντὶ γρόνθου ἢ κατάραν ἀντὶ κατάρας· 3. μνημονεύοντες δὲ ὧν εἶπεν ὁ Κύριος διδάσκων· Μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε· καὶ ἀφεθήσεται ἡμῖν· ἐλεᾶτε, ἵνα ἐλεηθῆτε ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε, ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν· καὶ ὅτι μακάριοι οἱ πτωχοὶ καὶ οἱ διωκόμενοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι αὐτῶν ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 2. Wherefore gird up your loins and serve God in fear and truth, forsaking the vain and empty talking and the error of the many, for that ye have believed on Him that raised our Lord Jesus Christ from the dead and gave unto him glory and a throne on His right hand; unto whom all things were made subject that are in heaven and that are on the earth; to whom every creature that hath breath doeth service; who cometh as judge of quick and dead; whose blood God will require of them that are disobedient unto Him. Now He that raised Him from the dead will raise us also; if we do His will and walk in His commandments and love the things which He loved, abstaining from all unrighteousness, covetousness, love of money, evil speaking, false witness; not rendering evil for evil or railing for railing or blow for blow or cursing for cursing; but remembering the words which the Lord spake, as He taught; Judge not that ye be not judged. Forgive, and it shall be forgiven to you. Have mercy that ye may receive mercy. With what measure ye mete, it shall be measured to you again; and again Blessed are the poor and they that are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of God.
III. Ταῦτα, ἀδελφοί, οὐκ ἐμαυτῷ ἐπτρέψας γράφω ὑμῖν περὶ τῆς δικαιοσύνης, ἀλλ’ ἐπεὶ ὑμεῖς προεπεκαλέσασθέ με. 2. οὔτε γὰρ ἐγὼ οὔτε ἄλλος ὅμοιος ἐμοὶ δύναται κατακολουθῆσαι τῇ σοφίᾳ τοῦ μακαρίου καὶ ἐνδόξου Παύλου, ὃς γενόμενος ἐν ὑμῖν κατὰ πρόσωπον τῶν τότε ἀνθρώπων ἐδίδαξεν ἀκριβῶς καὶ βεβαίως τὸν περὶ ἀληθείας λόγον, ὃς καὶ ἀπὼν ὑμῖν ἔγραψεν ἐπιστολάς, εἰς ἃς ἐὰν εγκύπτητε, δυνηθήσεσθε οἰκοδομεῖσθαι εἰς τὴν δοθεῖσαν ὑμῖν πίστιν· 3. ἥτις ἐστὶν μήτηρ πάντων ἡμῶν, ἐπακολουθούσης τῆς ἐλπίδος, προαγούσης τῆς εἰς Θεὸν καὶ Χριστὸν καὶ εἰς τὸν πλησίον. ἐὰν γάρ τις τούτων ἐντὸς ᾖ, πεπλήρωκεν ἐντολὴν δικαιοσύνης· ὁ γὰρ ἔχων ἀγάπην μακράν ἐστιν πάσης ἁμαρτίας. 3. These things, brethren, I write unto you concerning righteousness, not because I laid this charge upon myself, but because ye invited me. For neither am I, nor is any other like unto me, able to follow the wisdom of the blessed and glorious Paul, who when he came among you taught face to face with the men of that day the word which concerneth truth carefully and surely; who also, when he was absent, wrote a letter unto you, into the which if ye look diligently, ye shall be able to be builded up unto the faith given to you, which is the mother of us all, while hope followeth after and love goeth before—love toward God and Christ and toward our neighbor. For if any man be occupied with these, he hath fulfilled the commandment of righteousness; for he that hath love is far from all sin.
IV. Ἀρχὴ δὲ πάντων χαλεπῶν φιλαργυρία. εἰδότες οὖν ὅτι οὐδὲν εἰσηνέγκαμεν εἰς τὸν κόσμον, ἀλλ’ οὐδὲ ἐξενεγκεῖν τι ἔχομεν, ὁπλισώμεθα τοῖς ὅπλοις τῆς δικαιοσύνης καὶ διδάξωμεν ἑαυτοὺς πρῶτον προεύεσθαι ἐν τῇ ἐντολῇ τοῦ Κυριοῦ· 2. ἔπειτα καὶ τὰς γυναῖκας ἡμῶν ἐν τῇ δοθείσῃ αὐταῖς πίστει καὶ ἀγάπῃ καὶ ἁγνείᾳ στεργούσας τοὺς ἑαυτῶν ἄνδρας ἐν πάσῃ ἀληθείᾳ καὶ ἀγαπώσας πάντας ἐξ ἴσου ἐν πάσῃ ἐγκρατείᾳ, καὶ τὰ τέκνα παιδεύειν τὴν παιδείαν τοῦ φόβου τοῦ Θεοῦ· 3. τὰς χήρας σωφρονούσας περὶ τὴν τοῦ Κυρίου πίστιν, ἐντυγχανούσας ἀδιαλείπτως περὶ πάντων, μακρὰν οὔσας πάσης διαβολῆς, καταλαλιᾶς, ψευδομαρτυρίας, φιλαργυρίας καὶ παντὸς κακοῦ, γινωσκούσας ὅτι εἰσὶ θυσιαστήριον Θεοῦ καὶ ὅτι πάντα μωμοσκοπεῖται, καὶ λέληθεν αὐτὸν οὐδὲν οὔτε λογισμῶν οὔτε ἐννοιῶν οὔτε τι τῶν κρυπτῶν τῆς καρδίας. 4. But the love of money is the beginning of all troubles. Knowing therefore that we brought nothing into the world neither can we carry anything out, let us arm ourselves with the armor of righteousness, and let us teach ourselves first to walk in the commandment of the Lord; and then our wives also, to walk in the faith that hath been given unto them and in love and purity, cherishing their own husbands in all truth and loving all men equally in all chastity, and to train their children in the training of the fear of God. Our widows must be sober-minded as touching the faith of the Lord, making intercession without ceasing for all men, abstaining from all calumny, evil speaking, false witness, love of money, and every evil thing, knowing that they are God's altar, and that all sacrifices are carefully inspected, and nothing escapeth Him either of their thoughts or intents or any of the secret things of the heart.
V. Εἰδότες, οὖν ὅτι Θεὸς οὐ μυκτηρίζεται, ὀφείλομεν ἀξίως τῆς ἐντολῆς αὐτοῦ καὶ δόξης περιπατεῖν. 2. ὁμοίως διάκονοι ἄμεμπτοι κατενώπιον αὐτοῦ τῆς δικαιοσύνης ὡς Θεοῦ καὶ Χριστοῦ διάκονοι καὶ οὐκ ἀνθρώπων· μὴ διαβολοι, μὴ δίλογοι ἀφιλάργυροι, ἐγκρατεῖς περὶ πάντα, εὔσπλαγχνοι, ἐπιμελεῖς, πορευόμενοι κατὰ τὴν ἀλήθειαν τοῦ Κυρίου, ὃς ἐγένετο διάκονος πάντων· ᾧ ἐὰν εὐαρεστήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰῶνι, ἀποληψόμεθα καὶ τὸν μέλλοντα, καθὼς ὑπέσχετο ἡμῖν ἐγεῖραι ἡμᾶς ἐκ νεκρῶν, καὶ ὅτι ἐὰν πολιτευσώμεθα ἀξίως αὐτοῦ, καὶ συμβασιλεύσομεν αὐτῷ, ἔγε πιστεύομεν. 3. ὁμοίως καὶ νεώτεροι ἄμεμπτοι ἐν πᾶσιν, πρὸ παντὸς προνοοῦντες ἁγνείας καὶ χαλιναγωγοῦντες ἑαυτοὺς ἀπὸ τῶν ἐπιθυμιῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ὅτι πᾶσα ἐπιθυμία κατὰ τοῦ πνεύματος στρατεύεται, καὶ οὔτε πόρνοι οὔτε μαλακοὶ οὔτε ἀρσενοκοῖται βασιλείαν Θεοῦ κληρονομήσουσιν, οὔτε οἱ ποιοῦντες τὰ ἄτοπα. διό δέον ἀπέχεσθαι ἀπὸ πάντων τούτων, ὑποτασσομένους τοῖς πρεσβυτέροις καὶ διακόνοις ὡς Θεῷ καὶ Χριστῷ· τὰς παρθένους ἐν ἀμώμῳ καὶ ἁγνῇ συνειδήσει περιπατεῖν. 5. Knowing then that God is not mocked, we ought to walk worthily of His commandment and His glory. In like manner deacons should be blameless in the presence of His righteousness, as deacons of God and Christ and not of men; not calumniators, not double-tongued, not lovers of money, temperate in all things, compassionate, diligent, walking according to the truth of the Lord who became a minister (deacon) of all. For if we be well pleasing unto Him in this present world, we shall receive the future world also, according as He promised us to raise us from the dead, and that if we conduct ourselves worthily of Him we shall also reign with Him, if indeed we have faith. In like manner also the younger men must be blameless in all things, caring for purity before everything and curbing themselves from every evil. For it is a good thing to refrain from lusts in the world, for every lust warreth against the Spirit, and neither whoremongers nor effeminate persons nor defilers of themselves with men shall inherit the kingdom of God, neither they that do untoward things. Wherefore it is right to abstain from all these things, submitting yourselves to the presbyters and deacons as to God and Christ. The virgins must walk in a blameless and pure conscience.
VI. Καὶ οἱ πρεσβύτεροι δὲ εὔσπλαγχνοι εἰς πάντας ἐλεήμονες, ἐπιστρέφοντες τὰ ἀποπεπλανημένα, ἐπισκεπτόμενοι πάνας ἀσθενεῖς, μὴ ἀμελοῦντες χήρας ἢ ὀρφανοῦ ἢ πένητος· ἀλλὰ προνοοῦτες ἀεὶ τοῦ καλοῦ ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ἀπεχόμενοι πάσης ὀργῆς, προσωποληψίας, μὴ ταχέως πιστεύοντες κατά τινος, μὴ ἀπότομοι ἐν κρίσει, εἰδότες ὅτι πάντες ὀφειλέται ἐσμὲν ἁμαρτίας. 2. εἰ οὖν δεόμεθα τοῦ Κυρίου, ἵνα ἡμῖν ἀφῇ, ὀφείλομεν καὶ ἡμεῖς ἀφιέναι· ἀπέναντι γὰρ τῶν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ ἐσμὲν ὀφθαλμῶν, καὶ πάντας δεῖ παραστῆναι τῷ βήματι τοῦ Χριστοῦ, καὶ ἕκαστον ὑπέρ αὐτοῦ λόγον δοῦναι. 3. οὕτως οὖν δουλεύσωμεν αὐτῷ μετὰ φόβου καὶ πάσης εὐλαβείας, καθὼς αὐτὸς ἑνετείλατο καὶ οἱ εὐαγγελισάμενοι ἡμᾶς ἀπόσολοι καὶ οἱ προφῆται, οἱ προκηρύξαντες τὴν ἔλευσιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν· ζηλωταὶ περὶ τὸ καλόν, ἀπεχόμενοι τῶν σκανδάλων καὶ τῶν ψευδαδέλφων καὶ τῶν ἐν ὑποκρίσει φερόντων τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου, οἵτινες ἀποπλανῶσι κενοὺς ἀνθρώπους. 6. And the presbyters also must be compassionate, merciful towards all men, turning back the sheep that are gone astray, visiting all the infirm, not neglecting a widow or an orphan or a poor man: but providing always for that which is honorable in the sight of God and of men, abstaining from all anger, respect of persons, unrighteous judgment, being far from all love of money, not quick to believe anything against any man, not hasty in judgment, knowing that we all are debtors of sin. If then we entreat the Lord that He would forgive us, we also ought to forgive: for we are before the eyes of our Lord and God, and we must all stand at the judgment-seat of Christ, and each man must give an account of himself. Let us therefore so serve Him with fear and all reverence, as He himself gave commandment and the Apostles who preached the Gospel to us and the prophets who proclaimed beforehand the coming of our Lord; being zealous as touching that which is good, abstaining from offenses and from the false brethren and from them that bear the name of the Lord in hypocrisy, who lead foolish men astray.
VII. Πᾶς γὰρ ὃς ἂν μὴ ὁμολογῇ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθέναι, ἀντιχριστός ἐστιν. καὶ ὃς ἂν μὴ ὁμολογῇ τὸ μαρτύριον τοῦ σταυροῦ, ἐκ τοῦ διαβόλου ἐστίν· καὶ ὃς ἂν μεθοδεύῃ τὰ λόγια τοῦ Κυρίου πρὸς τὰς ἰδίας ἐπιθυμίας καὶ λέγῃ μήτε ἀνάστασιν μήτε κρίσιν, οὗτος πρωτότοκός ἐστι τοῦ σατανᾶ. 2. διὸ ἀπολιπόντες τὴν ματαιότητα τῶν πολλῶν καὶ τὰς ψευδοδιδασκαλίας ἐπὶ τὸν ἐξ ἀρχῆς ἡμῖν παραδοθέντα λόγον ἐπιστρέψωμεν, νήφοντες πρὸς τὰς εὐχὰς καὶ προσκαρτεροῦντες νηστείας, δεήσεσιν αἰτούμενοι τὸν παντεπόπτην Θεὸν μὴ εἰσενεγκεῖν ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, καθὼς εἶπεν ὁ Κύριος· Τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής. 7. For every one who shall not confess that Jesus Christ is come in the flesh, is antichrist: and whosoever shall not confess the testimony of the Cross, is of the devil; and whosoever shall pervert the oracles of the Lord to his own lusts and say that there is neither resurrection nor judgment, that man is the firstborn of Satan. Wherefore let us forsake the vain doing of the many and their false teachings, and turn unto the word which was delivered unto us from the beginning, being sober unto prayer and constant in fastings, entreating the all-seeing God with supplications that He bring us not into temptation, according as the Lord said, The Spirit is indeed willing, but the flesh is weak.
VIII. Ἀδιαλείπτως οὖν προσκαρτερῶμεν τῇ ἐλπίδι ἡμῶν καὶ τῷ ἀρραβῶνι τῆς δικαιοσύνης ἡμῶν, ὅς ἐστι Χριστὸς Ἰησοῦς, ὃς ἀνήγκεν ἡμῶν τὰς ἁμαρτίας τῷ ἰδίῳ σώματι ἐπὶ τὸ ξύλον, ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ· ἀλλὰ δι’ ἡμᾶς, ἵνα ζήσωμεν ἐν αὐτῷ, πάντα ὑπέμεινεν. 2. μιμηταὶ οὖν γενώμεθα τῆς ὑπομονῆς αὐτοῦ, καὶ ἐὰν πάσχωμεν διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ, δοξάζωμεν αὐτόν. τοῦτον γὰρ ἡμῖν τὸν ὐπογραμμὸν ἔθηκε δι’ ἑαυτοῦ, καὶ ήμεῖς τοῦτο ἐπιστεύσαμεν. 8. Let us therefore without ceasing hold fast by our hope and by the earnest of our righteousness, which is Jesus Christ who took up our sins in His own body upon the tree, who did no sin, neither was guile found in His mouth, but for our sakes He endured all things, that we might live in Him. Let us therefore become imitators of His endurance; and if we should suffer for His name's sake, let us glorify Him. For He gave this example to us in His own person, and we believed this.
IX. Παρακαλῶ οὖν πάντας ὑμᾶς, πειθαρχεῖν τῷ λόγῳ τῆς δικαιοσύνης καὶ ἀσκεῖν πᾶσαν ὑπομονήν, ἣν καὶ εἴδατε κατ’ ὀφθαλμοὺς οὐ μόνον ἐν τοῖς μακαρίοις Ἰγνατίῳ καὶ Ζωσίμῳ καὶ ῾Ρούφῳ, ἀλλὰ καὶ ἐν ἄλλοις τοῖς ἐξ ὑμῶν καὶ ἐν αὐτῷ Παύλῳ καὶ τοῖς λοιποις ἀποστόλοις· 2. πεπεισμένους ὅτι οὗτοι πάντες οὐκ εἰς κενὸν ἔδραμον, ἀλλ’ ἐν πίστει καὶ δικαιοσύνῃ, καὶ ὅτι εἰς τὸν ὀφειλόμενον αὐτοῖς τόπον εἰσὶ παρὰ τῷ Κυρίῳ, ᾧ καὶ συνέπαθον. οὐ γὰρ τὸν νῦν ἠγάπησαν αἰῶνα, ἀλλὰ τὸν ὑπέρ ἡμῶν ἀποθανόντα καὶ δι’ ἡμᾶς ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ἀναστάντα. 9. I exhort you all therefore to be obedient unto the word of righteousness and to practice all endurance, which also ye saw with your own eyes in the blessed Ignatius and Zosimus and Rufus, yea and in others also who came from among yourselves, as well as in Paul himself and the rest of the Apostles; being persuaded that all these ran not in vain but in faith and righteousness, and that they are in their due place in the presence of the Lord, with whom also they suffered. For they loved not the present world, but Him that died for our sakes and was raised by God for us.
X. In his ergo state et domini exemplar sequimini, firmi in fide et immutabiles, fraternitatis amatores, diligentes invicem, in veritate sociati, mansuetudine domini alterutri praestolantes, nullum despicientes. 2. Cum possitis benefacere, nolite differre, quia eleemosyna de morte liberat. Omnes vobis invicem subiecti estote, conversationem vestram irreprensibilem habentes in gentibus, ut ex bonis operibus vestris et vos laudem accipiatis et dominus in vobis non blasphemetur. 3. Vae autem per quem nomen domini blasphematur. Sobrietatem ergo docete omnes in qua et vos conversamini. 10. Stand fast therefore in these things and follow the example of the Lord, being firm in the faith and immovable, in love of the brotherhood kindly affectioned one to another, partners with the truth, forestalling one another in the gentleness of the Lord, despising no man. When ye are able to do good, defer it not, for Pitifulness delivereth from death. Be ye all subject one to another, having your conversation unblamable among the gentiles, that your good works both ye may receive praise and the Lord may not be blasphemed in you. But woe to him through whom the name of the Lord be blasphemed. Therefore teach all men soberness, in which ye yourselves also walk.
XI. Nimis contristatus sum pro Valente, qui presbyter factus est aliquando apud vos, quod sic ignoret is locum qui datus est ei. Moneo itaque ut abstinete vos ab omni malo. 2. Qui autem non potest se in his gubernare, quomodo alii pronuntiat hoc? Si quis non se abstinuerit ab avaritia, ab idolotatria conquinabitur et tamquam inter gentes iudicabitur, qui ignorant iudicium domini. Aut nescimus, quia sancti mundum iudicabunt? sicut Paulus docet. 3. Ego autem nihil tale sensi in vobis vel audivi, in quibus laboravit beatus Paulus, qui estis in principio episulae eius. De vobis etenim gloriatur in omnibus ecclesiis, quae dominum solae tunc cognoverant; nos autem nondum cognoveramus. 4. Valde ergo, fratres, constristor pro illo et pro coniuge eius, quibus det dominus paenitentiam veram. Sobrii ergo estote et vos in hoc; et non sicut inimicos tales existimetis, sed sicut passibilia membra et errantia eos revocate, ut omnium vestrum corpus salvetis. Hoc enim agentes vos ipsos aedificatis. 11. I was exceedingly grieved for Valens, who aforetime was a presbyter among you, because he is so ignorant of the office which was given unto him. I warn you therefore that ye refrain from covetousness, and that ye be pure and truthful. Refrain from all evil. But he who cannot govern himself in these things, how doth he enjoin this upon another? If a man refrain not from covetousness, he shall be defiled by idolatry, and shall be judged as one of the Gentiles who know not the judgment of the Lord, Nay, know we not, that the saints shall judge the world, as Paul teacheth? But I have not found any such thing in you, neither have heard thereof, among whom the blessed Paul labored, who were his letters in the beginning. For he boasteth of you in all thosechurches which alone at that time knew God; for we knew Him not as yet. Therefore I am exceedingly grieved for him and for his wife, unto whom may the Lord grant true repentance. Be ye therefore yourselves also sober herein, and hold not such as enemies but restore them as frail and erring members, that ye may save the whole body of you. For so doing, ye do edify one another.
XII. Confido enim vos bene exercitatos esse in sacris literis et nihil vos latet; mihi autem non est concessum. Modo, ut his scripturis dictum est, Irascimini et nolite peccare, et Sol non occidat super iracundiam vestram. Beatus, qui meminerit; quod ego credo esse in vobis. 2. Deus autem et pater domini nostri Iesu Christi, et ipse sempiternus pontifex, Dei filius Iesus Christus, aedificet vos in fide et veritate et in omni mansuetudine et sine iracundia et in patientia et in longanimitate et tolerantia et castitate; et det vobis sortem et partem inter sanctos suos et nobis vobiscum et omnibus, qui sunt sub caelo, qui credituri sunt in dominum nostrum et deum Iesum Christum et in ipsius patrem, qui resuscitavit eum a mortuis. 3. Pro omnibus sanctis orate. Orate etiam pro regibus et potestatibus et principibus atque pro persequentibus et odientibus vos et pro inimicis crucis, ut fructus vester manifestus sit in omnibus, ut sitis in illo perfecti. 12. For I am persuaded that ye are well trained in the sacred writings, and nothing is hidden from you. But to myself this is not granted. Only, as it is said in these scriptures, Be ye angry and sin not, and Let not the sun set on your wrath. Blessed is he that remembereth this; and I trust that this is in you. Now may the God and Father of our Lord Jesus Christ, and the eternal High-priest Himself the [Son of God Jesus Christ, build you up in faith and truth, and in all gentleness and in all avoidance of wrath and in forbearance and long suffering and in patient endurance and in purity; and may He grant unto you a lot and portion among His saints, and to us with you, and to all that are under heaven, who shall believe on our Lord and God Jesus Christ and on His Father that raised him from the dead.Pray for all the saints. Pray also for kings and powers and princes and for them that persecute and hate you and for the enemies of the cross, that your fruit may be manifest among all men, that ye may be perfect in Him.

XIII. Ἐγράψατέ μοι καὶ ὑμεῖς καὶ Ἰγνάτιος, ἵν’, ἐάν τις ἀπέρχηται εἰς Σρίαν, καὶ τὰ παρ’ ὑμῶν ἀποκομίσῃ γράμματα· ὅπερ ποιήσω, ἐὰν λάβω καιρὸν εὔθετον, εἴτε ἐγώ, εἴτε ὃν πέμπω πρεσβεύσοντα καὶ περὶ ὑμῶν. 2. τὰς ἐπιστολὰς Ἰγνατίου τὰς περμφθείσας ἡμῖν ὑπ’ αὐτοῦ καὶ ἄλλας, ὅσας εἴχομεν παρ’ ἡμῖν, ἐπέμψαμεν ὑμῖν, καθὼς ἐνετείλασθε· αἵτινες ὑποτεταγμέναι εἰσὶν τῇ ἐπιστολῇ ταύτῃ, ἐξ ὧν μεγάλα ὠφεληθῆναι δυνήσεσθε. περιέχουσιν γὰρ πίστιν καὶ ὑπομονὴν καὶ πᾶσαν οἰκοδομὴν τὴν εἰς τὸν Κύριον ἡμῶν ἀνήκουσαν. et de ipso Ignatio et de his, qui cum eo sunt, quod certius agnoveritis significate.

13. Ye wrote to me, both ye yourselves and Ignatius, asking that if any one should go to Syria he might carry thither the letters from you. And this I will do, if I get a fit opportunity, either I myself, or he whom I shall send to be ambassador on your behalf also. The letters of Ignatius which were sent to us by him, and others as many as we had by us, we send unto you, according as ye gave charge; the which are subjoined to this letter; from which ye will be able to gain great advantage. For they comprise faith and endurance and every kind of edification, which pertaineth unto our Lord. Moreover concerning Ignatius himself and those that were with him, if ye have any sure tidings, certify us.
XIV Haec vobis scripsi per Crescentem, quem in praesenti commendavi vobis et nunc commendo. Conversatus est enim nobiscum inculpabiliter; credo quia et vobiscum similiter. Sororem autem eius habebitis commendatam, eum venerit ad vos. Incolumes estote in domino Iesu Christo in gratia eum omnibus vestris. Amen. 14. I write these things to you by Crescens, whom I commended to you recently and now commend unto you: for he hath walked blamelessly with us; and I believe also with you in like manner. But ye shall have his sister commended, when she shall come to you. Fare ye well in the Lord Jesus Christ in grace, ye and all yours. Amen.