THE APOSTOLIC FATHERS: by the late J.B.Lightfoot DD., DCL., LL.D. Lord Bishop of Durham. Edited and completed by J.R.Harmer MA. Fellow of Corpus Christi College, Cambridge, sometime Chaplain to the Bishop. First published Macmillan & Co. 1891. Prepared for katapi by Paul Ingram, 2014.
HOME | Ap.Fathers: contents | Ignatius: intro | symbols | about |

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ


IGNATIUS to the Romans


ἸΓΝΑΤΙΟΣ, ὁ καὶ Θεοφόρος, τῇ ἠλεημένῃ ἐν μεγαλειότητι πατρὸς ὑψίστου καὶ Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ μόνου υἱοῦ αὐτοῦ ἐκκλησίᾳ ἠγαπημένῃ καὶ πεφωτισμένῃ ἐν θελήματι τοῦ θελήσαντος τὰ πάντα, ἃ ἔστιν, κατὰ ἀγάπην Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, ἥτις καὶ προκάθηται ἐν τόπῳ χωρίου ῾Ρωμαίων, ἀξιόθεος, ἀξιεπίτευκτος, ἀξίαγνος καὶ προκαθημένη τῆς ἀγάπης, χριστώνυμος, πατρώνυμος, ἣν καὶ ἀσπάζομαι ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ πατρός· κατὰ σάρκα καὶ πνεῦμα ἡνωμένοις πάσῃ ἐντολῇ αὐτοῦ, πεπληρωμένοις χάριτος Θεοῦ ἀδιακρίτως καὶ ἀποδιϋλισμένοις ἀπὸ παντὸς ἀλλοτρίου χρώματος πλεῖστα ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ, τῷ θεῷ ἡμῶν, ἀμώμως χαίρειν. Ignatius, who is also Theophorus, unto her that hath found mercy in the bountifulness of the Father Most High and of Jesus Christ His only Son; to the church that is beloved and enlightened through the will of Him who willed all things that are, by faith and love towards Jesus Christ our God; even unto her that hath the presidency in the country of the region of the Romans, being worthy of God, worthy of honour, worthy of felicitation, worthy of praise, worthy of success, worthy in purity, and having the presidency of love, walking in the law of Christ and bearing the Father's name; which church also I salute in the name of Jesus Christ the Son of the Father; unto them that in flesh and spirit are united unto His every commandment, being filled with the grace of God without wavering, and filtered clear from every foreign stain; abundant greeting in Jesus Christ our God in blamelessness.
I. Ἐπεὶ εὐξάμενος Θεῷ ἐπέτυχον ἰδεῖν ὑμῶν τὰ ἀξιόθεα πρόσωπα, ὡς καὶ πλέον ᾐτούμην λαβεῖν· δεδεμένος γὰρ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ ἐλπίζω ὑμᾶς ἀσπάσμένος ἐάνπερ θέλημα τοῦ ἀξιωθῆναί με εἰς τέλος εἶναι. 2. ἡ μὲν γὰρ ἀρχὴ εὐοικονόμητός ἐστιν, ἐάνπερ χάριτος ἐπιτὑχω εἰς τὸ τὸν κλῆρόν μου ἀνεμποδίστως ἀπολαβεῖν. φοβοῦμαι γὰρ τὴν ὑμῶν ἀγάπην, μὴ αὐτή με ἀδικήσῃ. ὑμῖν γὰρ εὐχερές ἐστιν, ὃ θέλετε, ποιῆσαι· ἐμοὶ δὲ δύσκολόν ἐστιν τοῦ Θεοῦ ἐπιτυχεῖν, ἐάνπερ ὑμεῖς μὴ φείσησθέ μου. 1. Forasmuch as in answer to my prayer to God it hath been granted me to see your godly countenances, so that I have obtained even more than I asked; for wearing bonds in Christ Jesus I hope to salute you, if it be the Divine will that I should be counted worthy to reach unto the end; for the beginning verily is well ordered, if so be I shall attain unto the goal, that I may receive mine inheritance without hinderance. For I dread your very love, lest it do me an injury; for it is easy for you to do what ye will, but for me it is difficult to attain unto God, unless ye shall spare me.
II. Οὐ γὰρ θέλω ὑμᾶς ἀνθρωπαρεσκῆσαι, ἀλλὰ Θεῷ ἀρέσαι, ὥσπερ καὶ ἀρέκετε. οὔτε γὰρ ἐγώ ποτε ἕξω καιρὸν τοιοῦτον Θεοῦ ἐπιτυχεῖν, οὔτε ὑμεῖς, ἐὰν σιωπήσητε, κρείττονι ἔργῳ ἔχετε ἐπιγραφῆναι. ἐὰν γὰρ σιωπήσητε ἀπ’ ἐμοῦ, ἐγὼ λόγος Θεοῦ· ἐὰν δὲ ἐρασθῆτε τῆς σαρκός μου, πάλιν ἔσομαι φωνή. 2. πλέον [δέ] μοι μὴ παράσψησθε τοῦ σπονδισθῆναι Θεῷ, ὡς ἔτι θυσιαστήριον ἕτοιμόν ἐστιν, ἵνα ἐν ἀγάπῃ χορὸς γενόμενοι ᾄσητε τῷ πατρὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ὅτι τὸν ἐπίσκοπον Συρίας κατηξίωσεν ὁ Θεὸς εὑρεθῆναι εἰς δύσιν, ἀπὸ ἀνατολῆς μεταπεμψάμενος. καλὸν τὸ δῦναι ἀπὸ κόσμου πρὸς Θεόν, ἵνα εἰς αὐτὸν ἀνατείλω. 2. For I would not have you to be men-pleasers but to please God, as indeed ye do please Him. For neither shall I myself ever find an opportunity such as this to attain unto God, nor can ye, if ye be silent, win the credit of any nobler work. For, if ye be silent and leave me alone, I am a word of God; but if ye desire my flesh, then shall I be again a mere cry. [Nay] grant me nothing more than that I be poured out a libation to God, while there is still an altar ready; that forming yourselves into a chorus in love ye may sing to the Father in Jesus Christ, for that God hath vouchsafed that the bishop from Syria should be found in the West, having summoned him from the East. It is good to set from the world unto God, that I may rise unto Him.
III. Οὐδέποτε ἐβασκάνατε οὐδενί, ἄλλους ἐδιδάξατε. ἐγὼ δὲ θέλω, ἵνα κἀκεῖνα βέβαια ᾖ ἃ μαθητεύοντες ἐντέλλεσθε. 2. μόνον μοι δύναμιν αἰτεῖσθε ἔσωθέν τε καὶ ἐσωθέν τε καὶ ἔξωθεν, ἵνα μὴ μόνον λέγω ἀλλὰ καὶ θέλω, ἵνα μὴ μόνον λέγωμαι Χριστιανὸς ἀλλὰ καὶ εὑρεθῶ. ἐὰν γὰρ εὑρεθῶ, καὶ λέγεσθαι δύναμαι, καὶ τότε πιστὸς εἶναι, ὅταν κόσμῳ μὴ φαίνωμαι. 3. οὐδὲν φαινόμενον καλόν· ὁ γὰρ Θεὸς ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐν πατρὶ ὢν μᾶλλον φαίνεται. οὐ περσμονῆς τὸ ἔργον, ἀλλὰ μεγέθους ἐστὶν ὁ Χριστιανισμός, ὅταν μισῆται ὑπὸ κόσμου. 3. Ye never grudged any one; ye were the instructors of others. And my desire is that those lessons shall hold good which as teachers ye enjoin. Only pray that I may have power within and without, so that I may not only say it but also desire it; that I may not only be called a Christian, but also be found one. For if I shall be found so, then can I also be called one, and be faithful then, when I am no more visible to the world. Nothing visible is good. For our God Jesus Christ, being in the Father, is the more plainly visible. The Work is not of persuasiveness, but Christianity is a thing of might, whensoever it is hated by the world.
IV. Ἐγὼ γράφω πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις, καὶ ἐντέλλομαι πᾶσιν, ὅτι [ἐγὼ] ἑκὼν ὑπὲρ Θεοῦ ἀποθνήσκω, ἐάνπερ ὑμεῖς μὴ κωλύσητε. παρακαλῶ ὑμᾶς, μὴ εὐνοια ἄκαιρος γένησθέ μοι. ἄφετέ με θηρίων εἶναι βοράν, δι’ ὧν [ἔν-]εστιν Θεοῦ ἐπιτυχεῖν. σῖτός εἰμι Θεοῦ καὶ δι’ ὀδόντων θηρίων ἀλήθομαι, ἵνα καθαρὸς ἄρτος εὑρεθῶ [τοῦ Χριστοῦ]. 2. μᾶλλον κολκεύσαε τὰ θηρία, ἵνα μοι τάφος γένωνται καὶ μηδεν καταλίπωσι τῶν τοῦ σώματός μου, ἵνα μὴ κοιμηθεὶς βαρὺς τινι γένωμαι. τότε ἔσομαι μαθητὴς ἀληθῶς Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅτε οὐδὲ τὸ σῶμα μου ὁ κόσμος ὄψεται. λιτανεύσατε τὸν Κύριον ὑπὲρ ἐμοῦ, ἵνα διὰ τῶν ὀργάνων τούτων Θεοῦ θυσία εὑρεθῶ. 3. οὐχ ὡς Πέτρος καὶ Παῦλος διατάσσομαι ὑμῖν. ἐκεῖνοι ἀπόστολοι, ἐγὼ κατάκριτος· ἐκεῖνοι ἐλεύθεροι, ἐγώ δέ μέχρι νῦν δοῦλος. ἀλλ’ ἐὰν πάθω, ἀπελεύθερος γενἡσομαι Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἀναστήσομαι ἐν αὐτῷ ἐλεύθερος. νῦν μανθάνω δεδεμένος μηδὲν ἐπιθυμεῖν. 4. I write to all the churches, and I bid all men know, that of my own free will I die for God, unless ye should hinder me. I exhort you, be ye not an unseasonable kindness to me. Let me be given to the wild beasts, for through them I can attain unto God. I am God's wheat, and I am ground by the teeth of wild beasts that I may be found pure bread [of Christ]. Rather entice the wild beasts, that they may become my sepulchre and may leave no part of my body behind, so that I may not, when I am fallen asleep, be burdensome to any one. Then shall I be truly a disciple of Jesus Christ, when the world shall not so much as see my body. Supplicate the Lord for me, that through these instruments I may be found a sacrifice to God. I do not enjoin you, as Peter and Paul did. They were Apostles, I am a convict; they were free, but I am a slave to this very hour. Yet if I shall suffer, then am I a freed-man of Jesus Christ, and I shall rise free in Him. Now I am learning in my bonds to put away every desire.
V. Ἀπὸ Συρίας μέχρι ῾Ρώμης θηριομαχῶ, διὰ γῆς καὶ θαλάσσης, νυκτὸς καὶ ἡμέρας, δεδεμένος δέκα λεοπάρδοις, ὅ ἐστιν στρατιωτικὸν τάγμα· οἳ ἀδικήμασιν αὐτῶν μᾶλλον μαθητεύομαι, ἀλλ’ οὐ παρὰ τοῦτο δεδικαίωμαι. 2. ὀναίμην τῶν θηρίων τῶν ἐμοὶ ἡτοιμασμένων καὶ εὔχομαι σύτομά μοι εὑρέθῆναι· ἃ καὶ κολακεύσω, συντόμως με καταφαγεῖν, οὐχ ὥσπερ τινῶν δειλαινόμενα οὐχ ἥψαντο. κἂν αὐτὰ δὲ ἄκοντα μη θελήσῃ, ἐγὼ προσβιάσομαι. 3. συγγνώμην μοι ἔχετε· τἱ μοι συμφέρει, ἐγὼ γινώσκω, νῦν ἄρχομαι μαθητὴς εἶναι, μηθέν με ζηλώσαι τῶν ὁρατῶν, ἵνα Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιτύχω. πῦρ καὶ σταυρὸς θηρίων τε συστάσεις, [ἀνατομαί, διαιρέσεις], σκρπισμοὶ ὀστέων, συγκοπὴ μελῶν, ἀλεσμοὶ ὅλου τοῦ σώματος, κακαὶ κολάσεις τοῦ διαβόλου ἐπ’ ἐμὲ ἐρχέσθωσαν, μόνον ἵνα Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιτύχω. 5. From Syria even unto Rome I fight with wild beasts, by land and sea, by night and by day, being bound amidst ten leopards, even a company of soldiers, who only wax worse when they are kindly treated. Howbeit through their wrong doings I become more completely a disciple; yet am I not hereby justified. May I have joy of the beasts that have been prepared for me; and I pray that I may find them prompt; nay I will entice them that they may devour me promptly, not as they have done to some, refusing to touch them through fear. Yea though of themselves they should not be willing while I am ready, I myself will force them to it. Bear with me. I know what is expedient for me. Now am I beginning to be a disciple. May nought of things visible and things invisible envy me; that I may attain unto Jesus Christ. Come fire and cross and grapplings with wild beasts, [cuttings and manglings,] wrenching of bones, hacking of limbs, crushings of my whole body, come cruel tortures of the devil to assail me. Only be it mine to attain unto Jesus Christ.
VI. Οὐδέν μοι ὠφελήσει τὰ πέρατα τοῦ κόσμου οὐδὲ αἱ βασιλεῖαι τοῦ αἰῶνος τούτου. καλόν μοι ἀποθανεῖν εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν, ἢ βασιλεύειν τῶν περάτων τῆς γῆς. ἐκεῖνον ζητῶ, τὸν ὑπὲρ ἡμῶν ἀποθανόντα· ἐκεῖνον θέλω, τὸν [δι’ ἡμᾶς] ἀναστάντα. ὁ δὲ τοκετός μοι ἐπίκειται. 2. σύγγνωτέ μοι, αδελφοί· μὴ ἐμποδίσηέ μοι ζῆσαι, μὴ θελήσητέ με ἀποθανεῖν· τὸν τοῦ Θεοῦ θέλοντα εἶναι κόσμῳ μὴ χαρίσησθε, μηδὲ ὕλῃ ἐξαπατήσητε· ἄφετέ με καθαρὸν φῶς λαβεῖν· ἐκεῖ παραγενόμενος ἄνθρωπος ἔσομαι. 3. ἐπιτρέψατέ μοι μιμητὴν εἶναι του πάθους τοῦ Θεοῦ μου. εἴ τις αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ ἔχει, νοησάτω ὃ θέλω, καὶ συμπαθείτω μοι εἰδὼς τὰ συνέχοντά με. 6. The farthest bounds of the universe shall profit me nothing, neither the kingdoms of this world. It is good for me to die for Jesus Christ rather than to reign over the farthest bounds of the earth. Him I seek, who died on our behalf; Him I desire, who rose again [for our sake]. The pangs of a new birth are upon me. Bear with me, brethren. Do not hinder me from living; do not desire my death. Bestow not on the world one who desireth to be God's, neither allure him with material things. Suffer me to receive the pure light. When I am come thither, then shall I be a man. Permit me to be an imitator of the passion of my God. If any man hath Him within himself, let him understand what I desire, and let him have fellow-feeling with me, for he knoweth the things which straiten me.
VII. Ὁ ἄρχων τοῦ αἰῶνος τούτου διαρπάσαι με βούλεται καὶ τὴν εἰς θεόν μου γνώμην διαφθεῖραι. μηδεὶς οὖν τῶν παρόντων ὑμῶν βοηθείτω αὐτῷ· μᾶλλον ἐμοῦ γίνεσθε, τουτέστιν τοῦ Θεοῦ. μὴ λαλεῖτε Ἰησοῦν Χριστόν, κόσμον δὲ ἐπιθυμεῖτε. 2. βασκανία ἐν ὑμῖν μὴ κατοικείτω. μηδ’ ἂν ἐγὼ παρὼν παρακαλῶ ὑμᾶς, πεισθητέ μοι, τούτοις δὲ μᾶλλον πείσθητε, οἷς γράφω ὑμῖν. ζῶν [γὰρ] γράφω ὑμῖν, ἐρῶν τοῦ ἀποθανεῖν· ὁ ἐμὸς ἔρως ἐσταύρωται, καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἐμοὶ πῦρ φιλούλον, ὕδωρ δὲ ζῶν †καὶ λαλοῦν† ἐν ἐμοί, ἔσωθέν μοι λέγον· Δεῦρο πρὸς τὸν πατέρα. 3. οὐχ ἥδομαι τροφῇ φθορᾶς οὐδὲ ἡδοναῖς τοῦ βίου τούτου· ἄρτον Θεοῦ θέλω, ὅ ἐστιν σὰρξ τοῦ Χριστοῦ τοῦ ἐκ σπέρματος Δαυείδ, καὶ πόμα θέλω τὸ αἷμα αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἀγάπη ἄφθαρτος. 7. The prince of this world would fain tear me in pieces and corrupt my mind to Godward. Let not any of you therefore who are near abet him. Rather stand ye on my side, that is on God's side. Speak not of Jesus Christ and withal desire the world. Let not envy have a home in you. Even though I myself, when I am with you, should beseech you, obey me not; but rather give credence to these things which I write to you. [For] I write to you in the midst of life, yet lusting after death. My lust hath been crucified, and there is no fire of material longing in me, but only water living +and speaking+ in me, saying within me, Come to the Father. I have no delight in the food of corruption or in the delights of this life. I desire the bread of God, which is the flesh of Christ who was of the seed of David; and for a draught I desire His blood, which is love incorruptible.
VIII. Οὐκέτι θέλω κατὰ ἀνθρώπους ζῆν. τοῦτο δέ ἔσται, ἐὰν ὑμεῖς θελήσητε. θελήσαε, ἵνα καὶ ὑμεῖς θεληθῆτε. 2. δι’ ὀλίγων γραμμάτων αἰτοῦμαι ὑμᾶς· πιστεύσατέ μοι. Ἰησοῦς δὲ Χριστὸς ὑμῖν ταῦτα φανερώσει, ὅτι ἀληθῶς λέγων· τὸ ἀψευδὲσ στόμα, ἐν ᾧ ὁ πατὴρ ἐλάλησεν [ἀληθῶς]. 3. αἰτήσασθε περί ἐμοῦ, ἵνα ἐπιτύχω [ἐν πνεύματι ἁγίῳ]. οὐ κατὰ σάρκα ὑμῖν ἔγραψα, ἀλλὰ κατὰ γνωμην Θεοῦ. ἐὰν πάθω, ἠθελήσατε· ἐὰν ἀποδοκιμασθῶ, ἐμισήσατε. 8. I desire no longer to live after the manner of men; and this shall be, if ye desire it. Desire ye, that ye yourselves also may be desired. In a brief letter I beseech you; believe me. And Jesus Christ shall make manifest unto you these things, that I speak the truth -- Jesus Christ, the unerring mouth in whom the Father hath spoken [truly]. Entreat ye for me, that I may attain [through the Holy Spirit]. I write not unto you after the flesh, but after the mind of God. If I shall suffer, it was your desire; if I shall be rejected, it was your hatred.
IX. Μνημονεύετε ἐν τῇ προσευχῇ ὑμῶν τῆς ἐν Συρίᾳ ἐκκλησίας, ἥτις ἀντὶ ἐμοῦ ποιμένι τῷ Θεῷ χρῆται. μόνος αὐτὴν Ἰησοῦς Χριστὸς ἐπισκοπήσει καὶ ἡ ὑμῶν ἀγάπη. 2. ἐγὼ δὲ αἰσχύνομαι ἐξ αὐτῶν καὶ ἔκτρωμα· ἀλλ’ ἠλέημαί τις εἶναι, ἐὰν Θεοῦ ἐπιτύχω. 3. ἀσπάζεται ὑμᾶς τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ ἡ ἀγάπη τῶν ἐκκλησιῶν τῶν δεξαμένων με εἰς ὄνομα Ἰησοῦ Χριστοῦ, οὐχ ὡς παροδεύοντα. καὶ γὰρ αἱ μὴ προσήκουσαί μοι τῇ ὁδῷ τῇ κατὰ σάρκα, κατὰ πόλιν με προῆγον. 9. Remember in your prayers the church which is in Syria, which hath God for its shepherd in my stead. Jesus Christ alone shall be its bishop -- He and your love. But for myself I am ashamed to be called one of them; for neither am I worthy, being the very last of them and an untimely birth: but I have found mercy that I should be some one, if so be I shall attain unto God. My spirit saluteth you, and the love of the churches which received me in the name of Jesus Christ, not as a mere wayfarer: for even those churches which did not lie on my route after the flesh went before me from city to city.
X. Γράφω δὲ ὑμῖν ταῦτα ἀπὸ Σμύρνης δι’ Ἐφεσίων τῶν ἀξιομακαρίστων. ἔστιν δὲ καὶ ἅμα ἐμοὶ σὺν πολλοῖς καὶ Κρόκος, τὸ ποθητόν [μοι] ὄνομα. 2. περὶ τῶν προελθόντων με ἀπὸ Συρίας εἰς ῾Ρώμην εἰς δόξαν [τοῦ] Θεοῦ πιστεύω ὑμᾶς ἐπεγνωκέναι, οἷς καὶ δηλώσατε ἐγγύς με ὄντα· πάντες γάρ εἰσιν ἄξιοι [τοῦ] Θεοῦ καὶ ὑμῶν· οὓς πρέπον ὑμῖν ταῦτα τῇ πρὸ ἐννέα καλανδῶν Σεπτεμβρίων. ἔρρωσθε εἰς τέλος ἐν ὑπομονῇ Ἰησοῦ Χριστοῦ. 10. Now I write these things to you from Smyrna by the hand of the Ephesians who are worthy of all felicitation. And Crocus also, a name very dear to me, is with me, with many others besides. As touching those who went before me from Syria to Rome unto the glory of God, I believe that ye have received instructions; whom also apprise that I am near; for they all are worthy of God and of you, and it becometh you to refresh them in all things. These things I write to you on the 9th before the Kalends of September. Fare ye well unto the end in the patient waiting for Jesus Christ.