THE APOSTOLIC FATHERS: by the late J.B.Lightfoot DD., DCL., LL.D. Lord Bishop of Durham. Edited and completed by J.R.Harmer MA. Fellow of Corpus Christi College, Cambridge, sometime Chaplain to the Bishop. First published Macmillan & Co. 1891. Prepared for katapi by Paul Ingram, 2014.
HOME | Ap.Fathers: contents | Ignatius: intro | symbols | about |

ΠΡΟΣ ΣΜΥΡΝΑΙΟΥΣ


IGNATIUS to the Smyrnaeans


ἸΓΝΑΤΙΟΣ, ὁ καὶ Θεοφόρος, ἐκκλησίᾳ Θεοῦ πατρὸς καὶ τοῦ ἠγαπημένου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἠλεημένῃ ἐν παντὶ χαρίσματι, πεπληρωμένῃ ἐν πίστει καὶ ἀγάπῃ, ἀνυστερήτῳ οὔσῃ παντὸς χαρίσματος, θεοπρεπεστάτῃ καὶ ἁγιοφόρῳ, τῇ οὔσῃ ἐν Σμύρνῃ τῆς Ἀσίας, ἐν ἀμώμῳ πνεύματι καὶ λόγῳ Θεοῦ πλεῖστα χαίρειν. Ignatius, who is also Theophorus, to the church of God the Father and of Jesus Christ the Beloved, which hath been mercifully endowed with every grace, being filled with faith and love and lacking in no grace, most reverend and bearing holy treasures; to the church which is in Smyrna of Asia, in a blameless spirit and in the word of God abundant greeting.
I. Δοξάζω Ἰησοῦν Χριστὸν Θεὸν τὸν οὕτως ὑμᾶς σοφίσαντα· ἐνόησα γὰρ ὑμᾶς κατηρτισμένους ἐν ἀκινήτῳ πίστει, ὥσπερ καθηλωμένους ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ σαρκί τε καὶ πνεύματι καὶ ἡδρασμένους ἐν ἀγάπῃ ἐν τῷ αἵματι Χριστοῦ, πεπληροφορημένους εἰς τὸν κύριον ἡμῶν, ἀληθῶς ὄντα ἐκ γένους Δαυεὶδ κατὰ σάρκα, υἱὸν Θεοῦ κατὰ θέλημα καὶ δύναμιν Θεοῦ, γεγεννημένον ἀληθῶς ἐκ παρθένου, βεβαπτισμένον ὑπὸ Ἰωάννου, ἵνα πληρωθῇ πᾶσα δικαιοσύνη ὑπ’ αὐτοῦ· 2. ἀληθῶς ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου καὶ Ἡρώδου τετράρχου καθηλωμένον ὑπέρ ἡμῶν ἐν σαρκί, ἀφ’ οὗ καρποῦ ἡμεῖς ἀπό τοῦ θεομακαρίστου αὐτοῦ πάθους, ἵνα ἄρῃ σύσσημον εἰς τοὺς αἰῶνας διὰ τῆς ἀναστάσεως εἰς τοὺς ἁγίους καὶ πιστοὺς αὐτοῦ, εἴτε ἐν Ἰουδαίοις εἴτε ἐν ἔθνεσιν, ἐν ἑνὶ σώματι τῆς ἐκκλησίας αὐτοῦ. 1. I give glory to Jesus Christ the God who bestowed such wisdom upon you; for I have perceived that ye are established in faith immovable, being as it were nailed on the cross of the Lord Jesus Christ, in flesh and in spirit, and firmly grounded in love in the blood of Christ, fully persuaded as touching our Lord that He is truly of the race of David according to the flesh, but Son of God by the Divine will and power, truly born of a virgin and baptized by John that all righteousness might be fulfilled by Him, truly nailed up in the flesh for our sakes under Pontius Pilate and Herod the tetrarch (of which fruit are we – that is, of His most blessed passion); that He might set up an ensign unto all the ages through His resurrection, for His saints and faithful people, whether among Jews or among Gentiles, in one body of His Church.

II. Ταῦτα γὰρ πάντα ἔπαθεν δι’ ἡμᾶς, [ ἵνα σωθῶμεν]· καὶ ἀληθῶς ἔπαθεν, ὡς καὶ ἀληθῶς ἀνέστησεν ἑαυτόν, οὐχ ὥσπερ ἄπιστοί τινες λέγουσιν, τὸ δοκεῖν αὐτὸν πεπονθέναι, αὐτοὶ τὸ δοκεῖν ὄντες· καὶ καθὼς φρονοῦσιν, καὶ συμβήσεται αὐτοῖς, οὖσιν ἀσωμάτοις καὶ δαιμονικοῖς. 2. For He suffered all these things for our sakes [that we might be saved]; and He suffered truly, as also He raised Himself truly; not as certain unbelievers say, that He suffered in semblance, being themselves mere semblance. And according as their opinions are, so shall it happen to them, for they are without body and demon-like.
III. Ἐγὼ γὰρ καὶ μετὰ τὴν ἀνάστασιν ἐν σαρκὶ αὐτὸν οἶδα καὶ πιστεύω ὄντα. 2. καὶ ὅτε πρὸς τοὺς περὶ Πέτρον ἦλθεν, ἔφη αὐτοῖς· Λάβετε, ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε, ὅτι οὐκ εἰμὶ δαιμόνιον ἀσώματον. καὶ εὐθὺς αὐτοῦ ἥψαντο καὶ ἐπίστευσαν, καρθέντες τῇ σαρκὶ αὐτοῦ καὶ τῷ πνεύματι. διὰ τοῦτο καὶ θανάτου κατεφρόνησαν, ηὑρέθησαν δὲ ὑπὲρ θάνατον. 3. μετὰ δὲ τὴν ἀνάσασιν συνέφαγεν αὐτοῖς [καὶ] συνέπιεν ὡς σαρκικός, καίπερ πνευματικῶς ἡνωμένος τῷ πατρί. 3. For I know and believe that He was in the flesh even after the resurrection; and when He came to Peter and his company, He said to them, Lay hold and handle me, and see that I am not a demon without body. And straightway they touched Him, and they believed, being joined unto His flesh and His blood. Wherefore also they despised death, nay they were found superior to death. And after His resurrection He [both] ate with them and drank with them as one in the flesh, though spiritually He was united with the Father.
IV. Ταῦτα δὲ παραινῶ ὑμῖν, ἀγαπητοί, εἰδὼς ὅτι καὶ ὑμεῖς οὕτως ἔχετε. προφυλάσσω δὲ ὑμᾶς ἀπὸ τῶν θηρίων τῶν ἀνθρωπομόρφων, οὓς οὐ μόνον δεῖ ὑμᾶς μὴ παραδέχεσθαι, ἀλλ’ εἰ δυνατὸν μηδὲ συναντᾶν, [αὐτοῖς] μόνον δὲ προεύχεσθε ὑπὲρ αὐτῶν, ἐὰν πως μεταμοήσωσιν, ὅπερ δύσκολον, τούτου δὲ ἔχει ἐξουσίαν Ἰησοῦς Χριστός, τὸ ἀληθινὸν ἡμῶν ζῆν. 2. εἰ γὰρ τὸ δοκεῖν ταῦτα ἐπράχθη ὑπὸ του Κυρίου ἡμῶν, κἀγὼ τὸ δοκεῖν δέδεμαι. τί δὲ καὶ ἑαυτὸν ἔκδοτον δέδωκα τῷ θανάτῳ, πρὸς πῦρ, πρὸς μάχαιραν, πρὸς θηρία; ἀλλ’ ἐγγυς μαχαίρας ἐγγὺς Θεοῦ· μόνον ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὸ συμπαθεῖν αὐτῷ πάντα ὑπομένω, αὐτοῦ με ἐνδυναμοῦντος τοῦ τελείου ἀνθρώπου. 4. But these things I warn you, dearly beloved, knowing that ye yourselves are so minded. Howbeit I watch over you betimes to protect you from wild beasts in human form – men whom not only should ye not receive, but, if it were possible, not so much as meet [them]; only pray ye for them, if haply they may repent. This indeed is difficult, but Jesus Christ, our true life, hath power over it. For if these things were done by our Lord in semblance, then am I also a prisoner in semblance. And why then have I delivered myself over to death, unto fire, unto sword, unto wild beasts? But near to the sword, near to God; in company with wild beasts, in company with God. Only let it be in the name of Jesus Christ, so that we may suffer together with Him. I endure all things, seeing that He Himself enableth me, who is perfect Man.
V. Ὅν τινες ἀγνοοῦντες ἀρνοῦνται, μᾶλλον δὲ ἠρνήθησαν ὑπ’ αὐτοῦ, ὄντες συνήγοροι του θανάτου μᾶλλον ἢ τῆς ἀληθείας· οὒς οὐκ ἔπεισαν αἱ προφητεῖαι οὐδὲ ὁ νόμος Μωύσεως, ἀλλ’ οὐδὲ μέχρι νῦν τὸ εὐαγγέλιον, οὐδὲ τὰ ἡμέτερα τῶν κατ’ ἄνδρα παθήματα. 2. καὶ γὰρ περὶ ἡμῶν τὸ αὐτὸ φρονοῦσιν. τί γάρ [με] ὠφελεῖ τις, εἰ ἐμὲ ἐπαινεῖ, τὸν δὲ Κύριόν μου βλασφημεῖ, μὴ ὁμολογῶν αὐτὸν σαρκοφόρον; ὁ δὲ τοῦτο λέγων τελείως αὐτὸν ἀπήρνηται, ὢν νεκροφόρος. 3. τὰ δὲ ὀνόματα αὐτῶν, ὄντα ἄπιστα, οὐκ ἔδοξέν μοι ἐγγράψαι. οὗ μετανοήσωσιν εἰς τὸ πάθος, ὅ ἐστιν ἡμῶν ἀνάστασις. 5. But certain persons ignorantly deny Him, or rather have been denied by Him, being advocates of death rather than of the truth; and they have not been persuaded by the prophecies nor by the law of Moses, nay nor even to this very hour by the Gospel, nor by the sufferings of each of us severally; for they are of the same mind also concerning us. For what profit is it [to me], if a man praiseth me, but blasphemeth my Lord, not confessing that He was a bearer of flesh? Yet he that affirmeth not this, doth thereby deny Him altogether, being himself a bearer of a corpse. But their names, being unbelievers, I have not thought fit to record in writing; nay, far be it from me even to remember them, until they repent and return to the passion, which is our resurrection.
VI. Μηδεὶς πλανάσθω· καὶ τὰ ἐπουράνια καὶ ἡ δόξα τῶν ἀγγέλων καὶ οἱ ἄρχοντες ὁρατοί τε καὶ ἀόρατοι, ἐὰν μὴ πιστεύσωσιν εἰς τὸ αἷμα Χριστοῦ, [τοῦ Θεοῦ], κἀκείνοις κρίσις ἐστίν. ὁ χωρῶν χωρείτω. τόπος μηδένα φυσιούτω· τὸ γὰρ ὅλον ἐστὶν πίστις καὶ ἀγάπη, ῶν οὐδὲν προκέκριται. 2. καταμάθετε δὲ τοὺς ἑτεροδοξοῦντας εἰς τὴν χάριν Ἰησοῦ Χριστοῦ τὴν εἰς ἡμᾶς ἐλθοῦσαν, πῶς ἐναντίοι εἰσὶν τῇ γνώμῃ τοῦ Θεοῦ. περὶ ἀγάπης οὐ μέλει αὐτοῖς, οὐ περὶ χήρας, οὐ περὶ ὀρφανοῦ, οὐ περὶ θλιβομένου, οὐ περὶ δεδεμένου [ἢ λελυμένου], οὐ περὶ πεινῶντος ἢ διψῶντος· εὐχαριστίας καὶ προσευχῆς ἀπέχονται, διὰ τὸ μὴ ὁμολογεῖν τὴν εὐχαριστίαν σάρκα εἶναι τοῦ σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τὴν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν παθοῦσαν, ἣν τῇ χρηστότητι ὁ πατὴρ ἤγειρεν. 6. Let no man be deceived. Even the heavenly beings and the glory of the angels and the rulers visible and invisible, if they believe not in the blood of Christ [who is God], judgment awaiteth them also. He that receiveth let him receive. Let not office puff up any man; for faith and love are all in all, and nothing is preferred before them. But mark ye those who hold strange doctrine touching the grace of Jesus Christ which came to us, how that they are contrary to the mind of God. They have no care for love, none for the widow, none for the orphan, none for the afflicted, none for the prisoner, none for the hungry or thirsty. They abstain from eucharist (thanksgiving) and prayer, because they allow not that the eucharist is the flesh of our Saviour Jesus Christ, which flesh suffered for our sins, and which the Father of His goodness raised up.
VII. Οἱ οὖν ἀντιλέγοντες τῇ δωρεᾷ τοῦ Θεοῦ συζητοῦντες ἀποθνήσουσιν· συνέφερεν δὲ αὐτοῖς ἀγαπᾶν, ἵνα καὶ ἀναστῶσιν. 2. πρέπον [οὖ] ἐστὶν ἀπέχθαι τῶν τοιούτων, καὶ μήτε κατ’ ἰδίαν περὶ αὐτῶν λαλεῖν μήτε κοινῇ· προσέχειν δὲ τοῖς προφήταις, ἐξαιρέτως δὲ τῷ εὐαγγελίῳ, ἐν ᾧ τὸ πάθος ἡμῖν δεδήλωται καὶ ἡ ἀνάστασις τετελείωται. 7. They therefore that gainsay the good gift of God perish by their questionings. But it were expedient for them to have love, that they may also rise again. It is therefore meet that ye should abstain from such, and not speak of them either privately or in public; but should give heed to the Prophets, and especially to the Gospel, wherein the passion is shown unto us and the resurrection is accomplished.
VIII. Τοὺς [δὲ] μερισμοὺς φεύγετε ὡς ἀρχὴν κακῶν. πάντες τῷ ἐπισκόπῳ ἀκολουθεῖτε, ὡς Ἰησοῦς Χριστὸς τῷ πατρί, καὶ τῷ πρεσβυτερἰῳ ὡς τοῖς ἀποστόλοις. τοὺς δὲ διακόνους ἐντρέπεσθε ὡς Θεοῦ ἐντολήν. μηδεὶς χωρὶς τοῦ ἐπισκόπου τι πρασσέτω τῶν ἀνηκόντων εἰς τὴν ἐκκλησίαν. ἐκείνη βεβαία εὐχαριστία ἡγείσθω, ἡ ὑπὸ ἐπίσοπον οὖσα ἢ ᾧ ἂν αὐτὸς ἐπιτρέψῃ. 2. ὅπου ἂν φανῇ ὁ ἐπίσκοπος, ἐκεῖ τὸ πλῆθος ἤτω, ὥσπερ ὅπου ἂν ῇ Ἰησοῦς Χριστός, ἐκεῖ ἡ καθολικὴ ἐκκλησία. οὐκ ἐξόν ἐστιν χωρὶς τοῦ ἐπισκόπου οὔτε βαπτίζειν οὔτε ἀγάπην ποιεῖν· ἀλλ’ ὃ ἂν ἐκεῖνος δοκιμάσῃ, τοῦτο καὶ τῷ θεῷ εὐάρεστον, ἵνα ἀσφαλὲς ᾖ καὶ βέβαιον πᾶν ὃ πράσσετε. 8. [But] shun divisions, as the beginning of evils. Do ye all follow your bishop, as Jesus Christ followed the Father, and the presbytery as the Apostles; and to the deacons pay respect, as to God's commandment. Let no man do aught of things pertaining to the Church apart from the bishop. Let that be held a valid eucharist which is under the bishop or one to whom he shall have committed it. Wheresoever the bishop shall appear, there let the people be; even as where Jesus may be, there is the universal Church. It is not lawful apart from the bishop either to baptize or to hold a love-feast; but whatsoever he shall approve, this is well-pleasing also to God; that everything which ye do may be sure and valid.
IX. Εὐλογόν ἐστιν λοιπὸν ἀνανῆψαι ἡμᾶς, ὡς [ἔτι] καιρὸν ἔχομεν εἰς Θεὸν μεταμοεῖν. καλῶς ἔχει, Θεὸν καὶ ἐπίσκοπον εἰδέναι. ὁ τιμῶν ἐπίσκοπον ὑπὸ Θεοῦ τετίμηται· ὁ λάθρα ἐπισκόποου τι πράσσων τῷ διαβόλῳ λατρεύει. 2. πάντα οὖν ὑμῖν ἐν χάριτι περισσευέτω· ἄξιοι γάρ ἐστε. κατὰ πάντα με ἀνεπαύσατε, καὶ ὑμᾶς Ἰησοῦς Χριστός. ἀπόντα με καὶ πάροντα ἠγαπήσατε. ἀμοιβὴ ὑμῖν ὁ Θεός, δι’ ὃν πάντα ὑπομένοντες αὐτοῦ τεύξεσθε. 9. It is reasonable henceforth that we wake to soberness, while we have [still] time to repent and turn to God. It is good to recognise God and the bishop. He that honoureth the bishop is houroured of God; he that doeth aught without the knowledge of the bishop rendereth service to the devil. May all things therefore abound unto you in grace, for ye are worthy. Ye refreshed me in all things, and Jesus Christ shall refresh you. In my absence and in my presence ye cherished me. May God recompense you; for whose sake if ye endure all things, ye shall attain unto Him.
X. Φίλωνα καὶ ῾Ρέον Ἀγαθόπουν, οἳ ἐπηκολούθησάν μοι εἰς λόγον Θεοῦ, καλῶς ἐποιήσαε ὑποδεξάμενοι ὡς διακόνους Θεοῦ· οἳ καὶ εὐχαριστοῦσιν τῷ Κυρίῳ ὑπὲρ ὑμῶν, ὅτι αὐτοὺς ἀνεπαύσατε κατὰ πάντα τρόπον. οὐδὲν ὑμῖν οὐ μὴ ἀπολεῖται. 2. ἀντίψυχον ὑμῶν τὸ πνεῦμά μου καὶ τὰ δεσμά μου, ἃ οὐχ ὑπερηφανήσατε οὐδὲ ἐπῃσσύνθητε. οὐδὲ ὑμᾶς ἐαισχυνθήσεται ἡ τελεία ἐλπίς, Ἰησοῦς Χριστός. 10. Philo and Rhaius Agathopus, who followed me in the cause of God, ye did well to receive as ministers of [Christ] God; who also give thanks to the Lord for you, because ye refreshed them in every way. Nothing shall be lost to you. My spirit is devoted for you, as also are my bonds, which ye despised not, neither were ashamed of them. Nor shall He, who is perfect faithfulness, be ashamed of you, even Jesus Christ.
XI. Ἡ προσευχὴ ὑμῶν ἀπῆλθεν ἐπι τὴν ἐκκλησίαν τὴν ἐν Ἀντιοχείᾳ τῆς Συρίας, ὅθεν δεδεμένος θεοπρεπεστάτοις δεσμοῖς πάντας ἀσπάζομαι, οὐκ ὢν ἄξιος ἐκεῖθεν εἶναι, ἔσχατος αὐτῶν ὢν· κατὰ θέλημα δὲ κατηξιώθην, οὐκ ἐκ συνειδότος ἀλλ’ ἐκ χάριτος Θεοῦ· ἣν εὔχομαι τελείαν μοι δοθῃναι, ἵνα ἐν τῇ πορσευχῇ ὑμῶν Θεοῦ ἐπιτύχω. 2. ἵνα οὖν ὑμῶν τέλειον γένηται τὸ ἔργον καὶ ἐπὶ γῆς καὶ ἐν οὐρανῷ, πρέπει εἰς τιμὴν Θεοῦ χειροτονῆσαι τὴν ἐκκλησίαν ὑμῶν θεοπρεσβεύτην, εἰς τὸ γενόμενον ἐν Συρίᾳ συγχαρῆναι αὐτοῖς, ὅτι εἰρηνεύουσιν καὶ ἀπέλαβον τὸ ἴδιον μέγεθος καὶ ἀπεκατεστάθη αὐτοῖς τὸ ἴδιον σωματεῖον. 3. ἐφάνη μοι οὖν Θεοῦ ἄξιον πρᾶγμα, πέμψαι τινὰ τῶν ὑμετέρων μετ’ ἐπειστολῆς, ἵνα συνδοξάσῃ τὴν κατὰ Θεὸν αὐτοῖς γενομένην εὐδίαν, καὶ ὅτι λιμένος ἤδη ἐτύγχανον τῇ προσευχῇ ὑμῶν. τέλειοι ὄντες τέλεια καὶ φρονεῖτε. θέλουσιν γὰρ ὑμῖν εὖ πράσσειν Θεὸς ἕτοιμος εἰς τὸ παρέχειν. 11. Your prayer sped forth unto the church which is in Antioch of Syria; whence coming a prisoner in most godly bonds I salute all men, though I am not worthy to belong to it, being the very last of them. By the Divine will was this vouchsafed to me, not of my own complicity, but by God's grace, which I pray may be given to me perfectly, that through your prayers I may attain unto God. Therefore that your work may be perfected both on earth and in heaven, it is meet that your church should appoint, for the honour of God, an ambassador of God that he may go as far as Syria and congratulate them because they are at peace, and have recovered their proper stature, and their proper bulk hath been restored to them. It seemed to me therefore a fitting thing that ye should send one of your own people with a letter, that he might join with them in giving glory for the calm which by God's will had overtaken them, and because they were already reaching a haven through your prayers. Seeing ye are perfect, let your counsels also be perfect; for if ye desire to do well, God is ready to grant the means.
XII. Ἀσπάζεται ὑμᾶς ἡ ἀγάπη τῶν ἀδελφῶν τῶν ἐν Τρωάδι ὅθεν καὶ γράφω ὑμῖν διὰ Βούρρου, ὃν ἀπεστείλατε μετ’ ἐμοῦ ἅμα Ἐφεσίοις, τοῖς ἀδελφοῖς ὑμῶν, ὃς κατὰ πάντα με ἀνέπαυσεν. καὶ ὄφελον πάντες αὐτὸν ἐμιμοῦντο, ὄντα ἐξεμπλάριον Θεοῦ διακονίας. ἀμείψεται αὐτὸν ἡ χάρις κατὰ πάντα. 2. ἀσπάζομαι τὸν ἀξιόθεον ἐπίσκοπον καὶ θεοπρεπὲς πρεσβυτέριον, [καὶ] τοὺς συνδούλους μου διακόνους καὶ τοὺς κατ’ ἄνδρα καὶ κοινῇ πάντας ἐν ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ τῇ σαρκὶ αὐτοῦ καὶ τῷ αἵματι, πάθει τε καὶ ἀναστάσει σαρκικῇ τε καὶ πνευματικῇ, ἐν ἑνότητι Θεοῦ καὶ ὑμῶν. χάρις ὑμῖν, ἔλεος, ἐρήνη, ὑπομοὴ διὰ παντός. 12. The love of the brethren which are in Troas saluteth you; from whence also I write to you by the hand of Burrhus, whom ye sent with me jointly with the Ephesians your brethren. He hath refreshed me in all ways. And I would that all imitated him, for he is an ensample of the ministry of God. The Divine grace shall requite him in all things. I salute your godly bishop and your venerable presbytery [and] my fellow-servants the deacons, and all of you severally and in a body, in the name of Jesus Christ, and in His flesh and blood, in His passion and resurrection, which was both carnal and spiritual, in the unity of God and of yourselves. Grace to you, mercy, peace, patience, always.
XIII. Ἀσπάζομαι τοὺς οἴκους τῶν ἀδελφῶν μου σὺν γυναιξὶ καὶ τένοις καὶ τὰς παρθένους τὰς λεγομένας χήρας. ἔρωσθέ μοι ἐν δυνάμει πατρός. ἀσπάζεται ὑμᾶς Φίλων σὺν ἐμοὶ ὤν. 2. ἀσπάζομαι τὸν οἶκον Ταουΐας, ἣν εὔχομαι ἑδρᾶσθαι πίστει καὶ ἀγάπῃ σαρκικῇ τε καὶ πνευματικῇ. ἀσπάζομαι Ἄλκην, τὸ ποθητόν μοι ὄνομα, καὶ Δάφνον τὸν ἀσύγκριτον καὶ Εὔτεκνον καὶ πάντας κατ’ ὄνομα. ἔρρωσθε ἐν χάριτι Θεοῦ. 13. I salute the households of my brethren with their wives and children, and the virgins who are called widows. I bid you farewell in the power of the Father. Philo, who is with me, saluteth you. I salute the household of Gavia, and I pray that she may be grounded in faith and love both of flesh and of spirit. I salute Alce, a name very dear to me, and Daphnus the incomparable, and Eutecnus, and all by name. Fare ye well in the grace of God.