THE APOSTOLIC FATHERS: by the late J.B.Lightfoot DD., DCL., LL.D. Lord Bishop of Durham. Edited and completed by J.R.Harmer MA. Fellow of Corpus Christi College, Cambridge, sometime Chaplain to the Bishop. First published Macmillan & Co. 1891. Prepared for katapi by Paul Ingram, 2014.
HOME | Ap.Fathers: contents | intro | symbols | about |

ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ

The letter of the Smyrnaeans concerning
THE MARTYRDOM OF POLYCARP


Ἡ ΕΚΚΛΗΣΙΑ τοῦ Θεοῦ ἡ παροικοῦσα Σμύρναν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ Θεοῦ τῇ παροικούσῃ ἐν Φιλομηλίῳ καὶ πάσιας ταῖς κατὰ πάντα τόπον τῆς ἁγίας καὶ καθολικῆς ἐκκλησίας παροικίαις· ἔλεος, εἰρήνη καὶ ἀγάπη Θεοῦ πατρὸς καὶ Κυρίου ἡμῶν Ἰησου Χριστοῦ πληθυνθείη.

The church of God which sojourneth at Smyrna to the Church of God which sojourneth in Philomelium and to all the brotherhoods of the holy and universal Church sojourning in every place; mercy and peace and love from God the Father and our Lord Jesus Christ be multiplied.
I. Ἐγράψαμεν ὑμῖν, ἀδελφοί, τὰ κατὰ τοὺς μαρτυρήσαντας καὶ τὸν μακάριον Πολύκαρπον, ὅστις ὥσπερ ἐπισφραγίσας διὰ τῆς μαρτυρίας αὐτοῦ κατέπαυσεν τὸν διωγμόν. σψεδὸν γὰρ πάντα τὰ προάγοντα ἐγένετο, ἵνα ἡμῖν ὁ Κύριος ἄνωθεν ἐπιδείξῃ τὸ κατὰ τὸ εὐαγγέλιον μαρτύριον. 2. περιέμενεν γάρ, ἵνα παραδοθῇ, ὡς καὶ ὁ Κύριος, ἵνα μιμηταὶ καὶ ἡμεῖς αὐτοῦ γενώμεθα, μὴ μόνον σκοποῦντες τὸ καθ’ ἑαυτούς, ἀλλὰ καὶ τὸ κατὰ τοὺς πέλας. ἀγάπης γὰρ ἀληθοῦς καὶ βεβαίας ἐστίν, μὴ μόνον ἑαυτὸν θέλεῖν σώζεσθαι, ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἀδελφούς. 1. We write unto you, brethren, an account of what befell those that suffered martyrdom and especially the blessed Polycarp, who stayed the persecution, having as it were set his seal upon it by his martyrdom. For nearly all the foregoing events came to pass that the Lord might show us once more an example of martyrdom which is conformable to the Gospel. For he lingered that he might be delivered up, even as the Lord did, to the end that we too might be imitators of him, not looking only to that which concerneth ourselves, but also to that which concerneth our neighbors. For it is the office of true and steadfast love, not only to desire that oneself be saved, but all the brethren also.
II. Μακάρια μὲν οὖν καὶ γενναῖα τὰ μαρτύρια πάντα τὰ κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ γεγονότα. δεῖ γὰρ εὐλαβεστέρους ἡμᾶς ὑπάρχοντας τῷ Θεῷ τὴν κατὰ πάντων ἐξουσίαν ἀνατιθέναι. 2. τὸ γὰρ γενναῖον αὐτῶν καὶ ὑπομονητικὸν καὶ φιλοδέσποτον τίς οὐκ ἂν θαυμάσειεν; οἱ μάστιξιν μὲν καταξανθέντες, ὥστε μέχρι τῶν ἔσω φλεβῶν καὶ ἀρτηριῶν τὴν τῆς σαρκὸς οἰκονομίαν θεωρεῖσθαι, ὑπέμειναν, ὡς καὶ τοὺς δὲ καὶ εἰς τοσοῦτον γενναιότητος ἐλθεῖν, ὥστε μήτε γρύξαι μήτε στενάξαι τινὰ αὐτῶν, ἐπιδεικνυμένους ἅπασιν ἡμῖν, ὅτι ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ βασανιζόμενοι τῆς σαρκὸς ἀπεδήμουν οἱ γενναιότατοι μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ, μᾶλλον δέ, ὅτι παρεστὼς ὁ Κύριος ὡμίλει αὐτοῖς. 3. καὶ προσέχοντες τῇ τοῦ Χριστοῦ χάριτι τῶν κοσμικῶν κατεφρόνουν βασάνων, διὰ μιᾶς ὥρας τὴν αἰώνιον ζωὴν ἐξαγοραζόμενοι. καὶ τὸ πῦρ ἦ αὐτοῖς ψυχρὸν τὸ τῶν ἀπηνῶν βασανιστῶν. πρὸ ὀφθαλμῶν γὰρ εἶχον φυγεῖν τὸ αἰώνιον καὶ μηδέποτε σβεννύμενον, καὶ τοῖς τῆς καρδίας ὀφθαλμοῖς ἀνέβλεπον τὰ τηρούμενα τοῖς ὑπομείνασιν ἀγαθα, ἂ οὔτε οῦσἤκουσεν οὔτε ὀφθαλμὸς εἶδεν, οὔτε ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου ἀνέβη, ἐκείνοις δὲ ὑπεδείκνυτο ὑπὸ τοῦ Κυρίου, οἵπερ μηκέτι ἄνθρωποι, ἀλλ’ ἤδη ἄγγελοι ἦσαν. 4. ὁμοίως δὲ καὶ οἱ εἰς τὰ θηρία κατακριθέντες ὑπέμειναν δεινὰς κολάσεις, κήρυκας ὑποστρωννύμεοι καὶ ἄλλαις ποικίλων βασάνων ἰδέαις κολαζόμενοι, ἵνα, εἰ δυνηθείη, ὁ τύραννος διὰ τῆς ἐπιμόνου κολάσεως εἰς ἄρνησιν αὐτοὺς τρέψῃ. πολλὰ γὰρ ἐμηχανᾶτο κατ’ αὐτῶν ὁ διάβολος. 2. Blessed therefore and noble are all the martyrdoms which have taken place according to the will of God (for it behoveth us to be very scrupulous and to assign to God the power over all things). For who could fail to admire their nobleness and patient endurance and loyalty to the Master? seeing that when they were so torn by lashes that the mechanism of their flesh was visible even as far as the inward veins and arteries, they endured patiently, so that the very bystanders had pity and wept; while they themselves reached such a pitch of bravery that none of them uttered a cry or a groan, thus showing to us all that at that hour the martyrs of Christ being tortured were absent from the flesh, or rather that the Lord was standing by and conversing with them. And giving heed unto the grace of Christ they despised the tortures of this world, purchasing at the cost of one hour a release from eternal punishment. And they found the fire of their inhuman torturers cold: for they set before their eyes the escape from the eternal fire which is never quenched; while with the eyes of their heart they gazed upon the good things which are reserved for those that endure patiently, things which neither ear hath heard nor eye hath seen, neither have they entered into the heart of man, but were shown by the Lord to them, for they were no longer men but angels already. And in like manner also those that were condemned to the wild beasts endured fearful punishments, being made to lie on sharp shells and buffeted with other forms of manifold tortures, that the devil might, if possible, by the persistence of the punishment bring them to a denial; for he tried many wiles against them.
III. Ἀλλὰ χάρις τῷ Θεῷ· κατὰ πάντων γὰρ οὐκ ἴσχυσεν. ὁ γὰρ γενναιότατος Γερμανικὸς ἐερρώννυεν αὐτῶν τὴ δειλίαν διὰ τῆς ἐν αὐτῷ ὑπομονῆς· ὃς καὶ ἐπισήμως ἐθηριομάχησεν. βουλομένου γὰρ τοῦ ἀνθυπάτου πείθειν αὐτὸν καὶ λέγοντος, τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ κατοικτεῖραι, ἑαυτῷ ἐπεσπάσατο τὸ θηρίον προσβιασάμενος, τάχιον βουλόμενος. 2. ἐκ τούτου οὖν πᾶν τὸ πλῆθος, θαυμάσαν τὴν γενναιότητα τοῦ θεοφιλοῦς καὶ θεοσεβοῦς γένου τῶν Χριστιανῶν, ἐπεβόησεν· Αἶρε τοὺς ἀθέους· ζητείσθω Πολύκαρπος. 3. But thanks be to God; for He verily prevailed against all. For the right noble Germanicus encouraged their timorousness through the constancy which was in him; and he fought with the wild beasts in a signal way. For when the proconsul wished to prevail upon him and bade him have pity on his youth, he used violence and dragged the wild beast towards him, desiring the more speedily to obtain a release from their unrighteous and lawless life. So after this all the multitude, marvelling at the bravery of the God-beloved and God-fearing people of the Christians, raised a cry, 'Away with the atheists; let search be made for Polycarp.'
IV. Εἶς δέ, ὀνόματι Κόϊντος, Φρύξ προσφάτως ἐληλυθὼς ἀπὸ τῆς Φρυγίας, ἰδὼν τὰ θηρία ἐδειλίασεν. οὗτος δὲ ἦν ὁ παραβιασάμενος ἑαυτόν τε καί τινας προσελθεῖν ἑκόντας. τοῦτον ὁ ἀνθύπατος πολλὰ ἐκλιπαρήσας ἔπεισεν ὀμόσαι καὶ ἐπιθῦσαι. διὰ τοῦτο οὖν, ἀδελφοί, οὐκ ἐπαινοῦμεν τοὺς προδιδόντας ἑαυτούς, ἐπειδὴ οὐχ οὕτως διδάσκει τὸ εὐαγγέλιον. 4. But one man, Quintus by name, a Phrygian newly arrived from Phrygia, when he saw the wild beasts, turned coward. He it was who had forced himself and some others to come forward of their own free will. This man the proconsul by much entreaty persuaded to swear the oath and to offer incense. For this cause therefore, brethren, we praise not those who deliver themselves up, since the Gospel doth not so teach us.
V. Ὁ δὲ θαυμασιώτατος Πολύκαρπος τὸ μὲν πρῶτον ἀκούσας οὐκ ἐταράχθη, ἀλλ’ ἐβούλετο κατὰ πόλιν μένειν· οἱ δὲ πλείους ἔπειθον αὐτὸν ὑπεξελθεῖν. καὶ ὑπεξῆλθεν εἰς ἀγρίδιον οὐ μακρὰν ἀπέχον ἀπὸ τῆς πόλεως καὶ διέτριβεν μετ’ ὀλιγων, νύκτα καὶ ἡμέραν οὐδὲν ἕτερον ποιῶν ἢ προσευχόμενος περὶ πάντων καὶ τῶν κατὰ τὴν οἰκουμένην ἐκκλησιῶν, ὅπερ ἦν σύνηθες αὐτῷ. 2. καὶ προσευχόμενος ἐν ὀπτασιᾳ γέγονεν πρὸ τριῶν ἡμερῶν τοῦ συλληφθῆναι αὐτόν, καὶ εἶδεν τὸ προσκεφάλαιον αὐτοῦ ὑπὸ πυρὸς κατακαιόμενον· και στραφεὶς εἶπεν πρὸς τοὺς σὺν αὐτῷ· Δεῖ με ζῶντα καῆναι. 5. Now the glorious Polycarp at the first, when he heard it, so far from being dismayed, was desirous of remaining in town; but the greater part persuaded him to withdraw. So he withdrew to a farm not far distant from the city; and there he stayed with a few companions, doing nothing else night and day but praying for all men and for the churches throughout the world; for this was his constant habit. And while praying he falleth into a trance three days before his apprehension; and he saw his pillow burning with fire. And he turned and said unto those that were with him: 'It must needs be that I shall be burned alive.'
VI. Καὶ ἐπιμενόντων τῶν ζητούντων αὐτὸν μετέβη εἰς ἕτερον ἀγρίδιον, καὶ εὐθέως ἐπέστησαν οἱ ζητοῦντες αὐτόν· καὶ μὴ εὑρόντες συνελάβοντο παιδάρια δύο, ὧν τὸ ἕτερον βασανιζόμενον ὡμολόγησεν. 2. ἦν γὰρ καὶ ἀδύνατον λαθεῖν αὐτόν, ἐπεὶ καὶ οἱ προδιδόντες αὐτὸν οικεῖοι ὑπῆρχον, καὶ ὁ εἰρήναρχος, ὁ κεκληρωμένος τὸ αὐτὸ ὄνομα. Ἡρώδης ἐπιλεγόμενος, ἔσπευδεν εἰς τὸ στάδιον αὐτὸν εἰσαγαγεῖν, ἵνα ἐκεῖνος μὲν τὸν ἴδιον κλῆρον ἀπαρτίσῃ Χριστοῦ κοινωνὸς γενόμενος, οἱ δὲ προδόντες αὐτὸν τὴν αὐτοῦ τοῦ Ἰούδα ὑπόσχοιεν τιμωρίαν. 6. And as those that were in search of him persisted, he departed to another farm; and forthwith they that were in search of him came up; and not finding him, they seized two slave lads, one of whom confessed under torture; for it was impossible for him to lie concealed, seeing that the very persons who betrayed him were people of his own household. And the captain of the police, who chanced to have the very name, being called Herod, was eager to bring him into the stadium, that he himself might fulfill his appointed lot, being made a partaker with Christ, while they—his betrayers—underwent the punishment of Judas himself.
VII. Ἔχοντες οὖν τὸ παιδάριον, τῇ παρασκευῇ περὶ δείπνου ὥραν ἐξῆλθον διωγμῖται καὶ ἱππεῖς μετὰ τῶν συνήθων αὐτοῖς ὅπλων ὡς ἐπὶ λῃστὴν τρέχοντες. καὶ ὀψὲ τῆς ὥρας συνεπελθόντες ἐκεῖνον μὲν εὗρον ἐν ὑπερῴῳ κατακείμενον· κἀκεῖθεν δὲ ἠδύνατο εἰς ἕτερον χωρίον ἀπελθεῖν, ἀλλ’ οὐκ ἠβουλήθη εἰπών· Τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ γενέσθω. 2. ἀκούσας οὖν [αὐτοὺς] παρόντας, καταβὰς διελέχθη αὐτοῖς, θαυμαζόντων τῶν παρόντων τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ καὶ τὸ εὐσταθές, [καὶ] εἰ τοσαύτη σπουδὴ ἦν τοῦ συλληφθῆναι τοιοῦτον πρεσβύτην ἄνδρα. εὐθέως οὖν αὐτοῖς ἐκέλευσεν παρατεθῆναι φαγεῖν καὶ πιεῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρα, ὅσον ἂν βούλωνται, ἐξῃτήσατο δὲ αὐτούς, ἵνα δῶσιν αὐτῷ ὥραν πρὸς τὸ προσεύξασθαι ἀδεῶς. 3. τῶν δὲ ἐπιτρεψάντων, σταθεὶς προσηύξατο πλήρης ὢν τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ οὕτως ὥστε ἐπὶ δύο ὥρας μὴ δύνασθαι σιγῆσαι καὶ ἐκπλήττεσθαι τοὺς ἀκούοντας, πολλούς τε μετανοεῖν ἐπὶ τῷ ἐληλυθέναι ἐπὶ τοιοῦτον θεοπρεπῆ πρεσβύτην. 7. So taking the lad with them, on the Friday about the supper hour, the gendarmes and horsemen went forth with their accustomed arms, hastening as against a robber. And coming up in a body late in the evening, they found the man himself in bed in an upper chamber in a certain cottage; and though he might have departed thence to another place, he would not, saying, The will of God be done. So when he heard that they were come, he went down and conversed with them, the bystanders marvelling at his age and his constancy, and wondering how there should be so much eagerness for the apprehension of an old man like him. Thereupon forthwith he gave orders that a table should be spread for them to eat and drink at that hour, as much as they desired. And he persuaded them to grant him an hour that he might pray unmolested; and on their consenting, he stood up and prayed, being so full of the grace of God, that for two hours he could not hold his peace, and those that heard were amazed, and many repented that they had come against such a venerable old man.
VIII. Ἐπεὶ δε ποτε κατέπαυσεν τὴν προσευχήν, μνημονεύσας ἁπάντων καὶ τῶν πώποτε συμβεβληκοτων αὐτῷ, μικρῶν τε καὶ μεγάλων, ἐνδόξων τε καὶ ἀδόξων καὶ´πάσης τῆς κατὰ τὴν οἰκουμένην καθολικῆς ἐκκλησίας, τῆς ὥρας ἐλθούσης τοῦ ἐξιέναι, ὄνῳ καθίσαντες αὐτὸν ἤγαγον εἰς τὴν πόλιν, ὄντος σαββάτου μεγάλου. 2. καὶ ὑπήντα αὐτῷ ὁ εἰρήναρχος Ἡρώδης καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ Νικήτης, οἳ καὶ μεταθέντες αὐτὸν ἐπὶ τὴν καροῦχαν ἔπειθον παρακαθεζόμενοι καὶ λέγοντες· Τί γὰρ κακόν ἐστιν εἰπεῖν· Κύριος Καῖσαρ, καὶ ἐπιθῦσαι καὶ τὰ τούτοις ἀκόλουθα καὶ διασώζεσθαι; ὁ δὲ τὰ μὲν πρῶτα οὐκ ἀπεκρίνατο αὐτοῖς, ἐπιμενόντων δὲ αὐτῶν ἔφη· Οὐ μέλλω ποιεῖν, ὃ συμβουλεύετέ μοι. 3. οἱ δὲ ἀποτυχόντες τοῦ πεῖσαι αὐτὸν δεινὰ ῥήματα ἔλεγον αὐτῷ καὶ μετὰ σπουδῆς καθῄρουν αὐτόν, ὡς κατιόνοτα ἀπὸ τῆς καρούχας ἀποσῦραι τὸ ἀντικνήμιον. καὶ μὴ ἐπιτραφείς, ὡς οὐδὲν πεπονθὼς προθύμως μετὰ σπουδῆς ἐπορεύετο, ἀγόμενος εἰς τὸ στάδιον, θορύβου τηλικούτου ὄντος ἐν τῷ σταδίῳ ὡς μηδὲ ἀκουσθῆναί τινα δύνασθαι. 8. But when at length he brought his prayer to an end, after remembering all who at any time had come in his way, small and great, high and low, and all the universal Church throughout the world, the hour of departure being come, they seated him on an ass and brought him into the city, it being a high Sabbath. And he was met by Herod the captain of police and his father Nicetes, who also removed him to their carriage and tried to prevail upon him, seating themselves by his side and saying, 'Why what harm is there in saying, Caesar is Lord, and offering incense', with more to this effect, 'and saving thyself?' But he at first gave them no answer. When however they persisted, he said, 'I am not going to do what ye counsel me.' Then they, failing to persuade him, uttered threatening words and made him dismount with speed, so that he bruised his shin, as he got down from the carriage. And without even turning round, he went on his way promptly and with speed, as if nothing had happened to him, being taken to the stadium; there being such a tumult in the stadium that no man's voice could be so much as heard.
IX. Τῷ δὲ Πολυκάρπῳ εἰσιόντι εἰς τὸ στάδιον φωνὴ ἐξ οὐρανοῦ ἐγένετο· Ἴσχυε, Πολύκαρπε, καὶ ἀνδρίζου. καὶ τὸν μὲν εἰπόντα οὐδεὶς εἶδεν, τὴν δὲ φωνὴν τῶν ἡμετερων οἱ παρόντες ἤκουσαν. καὶ λοιπὸν προσαχθέντος αὐτοῦ, θόρυβος ἦν μέγας ἀκουσάντων, ὅτι Πολύκαρπος συνείληπται. 2. προσαχθέντα οὖν αὐτὸν ἀνηρώτα ὁ ἀνθύπατος, εἰ αὐτὸς εἴη Πολύκαρπος. τοῦ δὲ ὁμολογοῦντος, ἔπειθεν ἀρνεῖσθαι λέγων· Αἰδέσθητί σου τὴν ἡλικίαν, καὶ ἕτερα τούτοις ἀκόλουθα, ὡς ἔθος αὐτοῖς λέγειν· Ὄμοσον τὴν Καίσαρος τύχην, μετανόησον, εἶπον· Αἶρε τοὺς ἀθέους. ὁ δὲ ὄχλον τὸν ἐν τῷ σταδίῳ ἀνόμων ἐθνῶν ἐμβλέψας καὶ ἐπισείσας αὐτοῖς τὴν χεῖρα, στενάξας τε καὶ ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν· Αἶρε τοὺς ἀθέους. 3. ἐγκειμένου δὲ τοῦ ἀνθυπάτου καὶ λέγοντος· Ὄμοσον, καὶ ἀπολύω σε, λοιδόρησον καὶ ἓξ ἔτη [ἔχω] δουλεύω[ν] αὐτῷ, καὶ οὐδέν με ἠδίκησεν· καὶ´πῶς δύναμαι βλασφημῆσαι τὸν βασιλέα μου τὸν σώσαντά με; 9. But as Polycarp entered into the stadium, a voice came to him from heaven; 'Be strong, Polycarp, and play the man.' And no one saw the speaker, but those of our people who were present heard the voice. And at length, when he was brought up, there was a great tumult, for they heard that Polycarp had been apprehended. When then he was brought before him, the proconsul enquired whether he were the man. And on his confessing that he was, he tried to persuade him to a denial saying, 'Have respect to thine age,' and other things in accordance therewith, as it is their wont to say; 'Swear by the genius of Caesar; repent and say, Away with the atheists.' Then Polycarp with solemn countenance looked upon the whole multitude of lawless heathen that were in the stadium, and waved his hand to them; and groaning and looking up to heaven he said, 'Away with the atheists.' But when the magistrate pressed him hard and said, 'Swear the oath, and I will release thee; revile the Christ,' Polycarp said, 'Fourscore and six years have I been His servant, and He hath done me no wrong. How then can I blaspheme my King who saved me?'
X. Ἐπιμένοντος δὲ´πάλιν αὐτοῦ καὶ λέγοντος, Ὄμοσον τὴν Καίσαρος τύχην, ἀπεκρίνατο· Εἰ κενοδοξεῖς, ἵνα ὀμόσω τὴν Καίσαρος τύχην, ὡς σὺ λέγεις, προσποιεῖ δὲ ἀγνοεῖν με τίς εἰμι, μετὰ παρρησίας ἄκουε, Χριστιανός εἰμι. εἰ δὲ θέλεις τὸν τοῦ Χριστιανισμοῦ μαθεῖν λόγον, δὸς ἡμέραν καὶ ἄκουσον. 2. ἔφη ὁ ἀνθύπατος· Πεῖσον τὸν δῆμον. ὁ δὲ Πολύκαρπος εἶπεν· Σὲ μὲν κἂν λόγου ἠξίωσα· δεδιδάγμεθα γὰρ ἀρχαῖς καὶ ἐξουσίαις ὑπὸ τοῦ Θεοῦ τεταγμέναις τιμὴν κατὰ τό προσῆκον, τὴν μὴ βλάπτουσαν ἡμᾶς, ἀπονέμειν· ἐκείνους δὲ οὐχ ἡγοῦμαι ἀξίους τοῦ ἀπολογεῖσθαι αὐτοῖς. 10. But on his persisting again and saying, 'Swear by the genius of Caesar,' he answered, 'If thou supposest vainly that I will swear by the genius of Caesar, as thou sayest, and feignest that thou art ignorant who I am, hear thou plainly, I am a Christian. But if thou wouldest learn the doctrine of Christianity, assign a day and give me a hearing.' The proconsul said; 'Prevail upon the people.' But Polycarp said; 'As for thyself, I should have held thee worthy of discourse; for we have been taught to render, as is meet, to princes and authorities appointed by God such honor as does us no harm; but as for these, I do not hold them worthy, that I should defend myself before them.'
XI. Ὁ δὲ ἀνθύπατος εἶπεν· Θηρία ἔχω, τούτοις σε παραβαλῶ, ἐὰν μὴ μετανοήσῃς. ὁ δὲ εἶπεν· Κάλει, ἀμετάθετος γὰρ ἡμῖν ἡ ἀπὸ τῶν κρειττόνων ἐπὶ τὰ χείρω μετάνοια· καλὸν δὲ μετατιθεσθαι πρὸς αὐτόν· Πυρί σε ποιήσω δαπανηθῆναι, εἰ τῶν θηρίων καταφρονεῖς, ἐὰν μὴ μετανοήσῃς. ὁ δὲ Πολύκαρπος εἶπεν· Πῦρ ἀπειλεῖς τὸ πρὸς ὥραν καιόμενον καὶ μετ’ ὀλίγον σβεννύμενον· ἀγνοεῖς γὰρ τὸ τῆς μελλούσης κρίσεως καὶ αἰωνίου κολάσεως τοῖς ἀσεβέσι τηρούμενον πῦρ. ἀλλὰ τί βραδύνεις; φέρε, ὃ βούλει. 11. Whereupon the proconsul said; 'I have wild beasts here and I will throw thee to them, except thou repent' But he said, 'Call for them: for the repentance from better to worse is a change not permitted to us; but it is a noble thing to change from untowardness to righteousness' Then he said to him again, 'I will cause thee to be consumed by fire, if thou despisest the wild beasts, unless thou repent.' But Polycarp said; 'Thou threatenest that fire which burneth for a season and after a little while is quenched: for thou art ignorant of the fire of the future judgment and eternal punishment, which is reserved for the ungodly. But why delayest thou? Come, do what thou wilt.'
XII. Ταῦτα δὲ καὶ ἕτερα πλείονα λέγων θάρσους καὶ χαρᾶς ἐνεπίμπλατο, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ χάριτος ἐπληροῦντο, ὥστε οὐ μόνον μὴ συμπεσεῖν ταραχθέντα ὑπὸ τῶν λεγομένων πρὸς αὐτόν, ἀλλὰ τοὐαντίον τὸν ἀνθύπατον ἐκστῆναι, πέμψαι τε τὸν ἑαυτοῦ κήρυκα ἐν μέσῳ τοῦ σταδίου κηρῦξαι τρίς· Πολύκαρπος ὡμολόγησεν ἑαυτὸν Χριστιανὸν εἶναι. 2. τούτου λεχθέντος ὑπὸ τοῦ κήρυκος, ἅπαν τὸ πλῆθος ἐθνῶν τε καὶ Ἰουδαίων τῶν τὴν Σμυρναν κατοικούντων ἀκατασχέτῳ θυμῷ καὶ μεγάλῃ φωνῇ ἐπεβόα· Οὗτός ἐστιν ὁ τῆς Ἀσίας διδάσκαλος, ὁ πατὴρ τῶν Χριστιανῶν, ὁ τῶν ἡμετέρων θεῶν καθαιρέτης, ὁ πολλοὺς διδάσκων μὴ θύειν μηδὲ προσκυεῖν. ταῦτα λέγοντες ἐπεβόων καὶ ἠρώτων τὸν Ἀσιάρχην Φίλιππον, ἵνα ἐπαφῇ τῷ Πολυκάρπῳ λέοντα. ὁ δὲ ἔφη, μὴ εἶναι ἐξὸν αὐτῷ, ἐπειδὴ πεπληρώκει τὰ κυνηγέσια. 3. τότε ἔδοξεν αὐτοῖς ὁμοθυμαδὸν ἐπιβοῆσαι, ὥστε τὸν Πολύκαρπον ζῶντα κατακαῦσαι. ἔδει γὰρ τὸ τῆς φανερωθείσης αὐτῷ ἐπὶ τοῦ προσκεφαλαίου ὀπτασίας πληρωθῆναι, εἰπεν ἐπιστραφεὶς τοῖς σὺν αὐτῷ πιστοῖς προφητικῶς· Δεῖ με ζῶντα καῆναι. 12. Saying these things and more besides, he was inspired with courage and joy, and his countenance was filled with grace, so that not only did it not drop in dismay at the things which were said to him, but on the contrary the proconsul was astounded and sent his own herald to proclaim three times in the midst of the stadium, 'Polycarp hath confessed himself to be a Christian.' When this was proclaimed by the herald, the whole multitude both of Gentiles and of Jews who dwelt in Smyrna cried out with ungovernable wrath and with a loud shout, 'This is the teacher of Asia, the father of the Christians, the puller down of our gods, who teacheth numbers not to sacrifice nor worship.' Saying these things, they shouted aloud and asked the Asiarch Philip to let a lion loose upon Polycarp. But he said that it was not lawful for him, since he had brought the sports to a close. Then they thought fit to shout out with one accord that Polycarp should be burned alive. For it must needs be that the matter of the vision should be fulfilled, which was shown him concerning his pillow, when he saw it on fire while praying, and turning round he said prophetically to the faithful who were with him, 'I must needs be burned alive.'

XIII. Ταῦτα οὖν μετὰ τοσούτου τάχους ἐγένετο, θάττον ἢ ἐλέγετο, τῶν ὄχλων παραχρῆμα συναγόντων ἔκ τε τῶν ἐργαστηρίων καὶ βαλανείων ξύλα καὶ φρύγανα, μάλιστα Ἰουδαίων προθύμως, ὡς ἔθος αὐτοῖς, εἰς ταῦτα ὑπουργούντων. 2. ὅτε δὲ ἡ πυρκαϊὰ ἡτοιμάσθη, ἀποθέμενος ἑαυτὼ πάντα τὰ ἱμάτια καὶ λύσας τὴν ζώην ἐπειρᾶτο καὶ ὑπολύειν ἑαυτόν, μὴ πρότερον τοῦτο ποιῶν διὰ τὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ ἅψηται· [ἐν] παντὶ γὰρ καλῷ ἀγαθῆς ἕνεκεν πολιτείας καὶ πρὸ τῆς μαρτυρίας ἐκεκόσμητο. 3. εὐθέως οὖν αὐτῷ περιετίθετο τὰ πρὸς τὴν πυρὰν ἡρμοσμένα ὄργανα. μελλόντων δὲ αὐτῶν καὶ προσηλοῦν, εἶπεν· Ἄρετέ με οὕτως· ὁ γὰρ δοὺς ὑπομεῖναι τὸ πῦρ δώσει χωρὶς τῆς ὑμετέρας ἐκ τῶν ἥλων ἀσφαλείας ἄσκυλτον ἐπιμεῖναι τῇ πυρᾷ.

13. These things then happened with so great speed, quicker than words could tell, the crowds forthwith collecting from the workshops and baths timber and faggots, and the Jews more especially assisting in this with zeal, as is their wont. But when the pile was made ready, divesting himself of all his upper garments and loosing his girdle, he endeavored also to take off his shoes, though not in the habit of doing this before, because all the faithful at all times vied eagerly who should soonest touch his flesh. For he had been treated with all honor for his holy life even before his gray hairs came. Forthwith then the instruments that were prepared for the pile were placed about him; and as they were going likewise to nail him to the stake, he said; 'Leave me as I am; for He that hath granted me to endure the fire will grant me also to remain at the pile unmoved, even without the security which ye seek from the nails.'
XIV. Οἱ δὲ οὐ καθήλωσαν μέν, προσέδησαν δὲ αὐτόν. ὁ δὲ ὀπίσω τὰς χεῖρας ποιήσας καὶ προσδεθείς, ὥσπερ κριὸς ἐπίσημος ἐκ μεγάλου ποιμνίου εἰς προσφοράν, ὁλοκαύτωμα δεκτὸν τῷ Θεῷ ἡτοιμασμένον, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν εἶπεν· Κύριε ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ τοῦ ἀγαπητοῦ καὶ εὐλογητοῦ παιδός σου Ἰησοῦ Χριστοῦ πατήρ, δι’ οὗ τὴν περὶ σοῦ ἐπίγνωσιν εἰλήφαμεν, ὁ Θεὸς [ὁ] ἀγγέλων καὶ δυνάμεων καὶ πάσης τῆς κτίσεως παντός τε τοῦ γένους τῶν δικαίων, οἳ ζῶσιν ἐνώπιόν σου· 2. εὐλογῶ σε, ὅτι ἠξίωσάς με τῆς ἡμέρας καὶ ὥρας ταύτης, τοῦ λαβεῖν με μέρος ἐν ἀριθμῷ τῶν μαρτύρων ἐν τῷ ποτηρίῳ τοῦ Χριστοῦ [σου] εἰς ἀνάστασιν ζωῆς αἰωνίου ψυχῆς τε καὶ σώματος ἐν ἀφθαρσίᾳ πνεύματος ἁγίου· ἐν οἷς προσδεχθείην ἐνώπιόν σου σήμερον ἐν θυσίᾳ πίονι καὶ προσδεκτῇ, καθὼς προητοίμασας καὶ πρεφανέρωσας καὶ ἐλήρωσας, ὁ ἀψευδὴς καὶ ἀληθινὸς θεό. 3. διὰ τοῦτο καὶ περὶ πάντων σὲ αἰνῶ, σὲ εὐλογῶ, σὲ δοξάζω διὰ τοῦ αἰωνίου καί ἐπουρανίου ἀρχιερέως Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοῦ σου παιδός, δι’ οὗ σοὶ σὺν αὐτῷ καὶ πνεύματι ἁγίῳ [ἡ] δόξα καὶ νῦν [καὶ ἀεὶ] καὶ εἰς τοὺς μέλλοντας αἰῶνας. ἀμήν. 14. So they did not nail him, but tied him. Then he, placing his hands behind him and being bound to the stake, like a noble ram out of a great flock for an offering, a burnt sacrifice made ready and acceptable to God, looking up to heaven said; 'O Lord God Almighty, the Father of Thy beloved and blessed Son Jesus Christ, through whom we have received the knowledge of Thee, the God of angels and powers and of all creation and of the whole race of the righteous, who live in Thy presence; I bless Thee for that Thou hast granted me this day and hour, that I might receive a portion amongst the number of martyrs in the cup of [Thy] Christ unto resurrection of eternal life, both of soul and of body, in the incorruptibility of the Holy Spirit. May I be received among these in Thy presence this day, as a rich and acceptable sacrifice, as Thou didst prepare and reveal it beforehand, and hast accomplished it, Thou that art the faithful and true God. For this cause, yea and for all things, I praise Thee, I bless Thee, I glorify Thee, through the eternal and heavenly High-priest, Jesus Christ, Thy beloved Son, through whom with Him and the Holy Spirit be glory both now [and ever] and for the ages to come. Amen.'
XV. Ἀναπέμψαντος δὲ αὐτοῦ τὸ ἀμὴν καὶ πληρώσαντος τὴν εὐσήν, οἱ τοῦ πυρὸς ἄνθρωποι ἐξῆψαν τὸ πῦρ. μεγάλης δὲ ἐκλαμψάσης φλογός, θαῦμα εἴδομεν, οἷς ἰδεῖν ἐδόθη· οἳ καὶ ἐτηρήθημεν εἰς τὸ ἀναγγεῖλαι τοῖς λοιποῖς τὰ γενόμενα. 2. τὸ γὰρ πῦρ καμάρας εἶδος ποιῆσαν ὥσπερ ὀθόη πλοίου ὑπό πνεύματος πληρουμένη, κύκλῳ περιετείχισεν τὸ σῶμα τοῦ μάρτυρος· καὶ ἦν μέσον οὐχ ὡς σὰρξ καιομένη, ἀλλ’ ὡς [ἄρτος ὀτώμενος ἢ ὡς] χρυσὸς καὶ ἄργυρος ἐν καμίνῳ πυρούμενος. καὶ γὰρ εὐωδίας τοσαύτης ἀντελαβόμεθα, ὡς λιβανωτοῦ πνέοντος ἢ ἄλλου τινὸς τῶν τιμίων ἀρωμάτων. 15. When he had offered up the Amen and finished his prayer, the firemen lighted the fire. And, a mighty flame flashing forth, we to whom it was given to see, saw a marvel, yea and we were preserved that we might relate to the rest what happened. The fire, making the appearance of a vault, like the sail of a vessel filled by the wind, made a wall round about the body of the martyr; and it was there in the midst, not like flesh burning, but like [a loaf in the oven or like] gold and silver refined in a furnace. For we perceived such a fragrant smell, as if it were the wafted odor of frankincense or some other precious spice.
XVI. Πέρας γοῦν ἰδόντες οἰ ἄνομοι μὴ δυνάμενον αὐτοῦ τὸ σῶμα ὑπὸ τοῦ πυρὸς δαπανηθῆναι ἐκέλευσαν προσελθόντα αὐτῷ κομφέκτορα παραβῦσαι ξιφίδιον. καὶ τοῦτο ποιήσαντος, ἐξῆλθεν [περιστερὰ καὶ] πλῆθος αἵματος, ὥστε κατασβέσαι τὸ πῦρ καὶ θαυμάσαι πάντα τὸν ὄχλον, εἰ τοσαύτη τις διαφορὰ μεταξὺ τῶν τε ἀπίστων καὶ τῶν ἐκλεκτῶν· 2. ὧν εἷς καὶ οὗτος γεγόνει ὁ θαυμασιώτατος [Πολύκαρπος], ἐν τοῖς καθ’ ἡμᾶς χρόνοις διδάσκαλος ἀποστολιδὸς καὶ προφητικὸς γενόμενος, ἐπίσκοπος ἀποστολικὸς καὶ προφητικὸς γενόμενος, ἐπίσκοπος τῆς ἐν Σμύνῃ καθολικῆς ἐκκλησίας. πᾶν γὰρ ῥήμα, ὃ ἀφῆκεν ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ ἐτελειώθη καὶ τελειωθήσεται. 16. So at length the lawless men, seeing that his body could not be consumed by the fire, ordered an executioner to go up to him and stab him with a dagger. And when he had done this, there came forth [a dove and] a quantity of blood, so that it extinguished the fire; and all the multitude marvelled that there should be so great a difference between the unbelievers and the elect. In the number of these was this man, the glorious martyr Polycarp, who was found an apostolic and prophetic teacher in our own time, a bishop of the holy Church which is in Smyrna. For every word which he uttered from his mouth was accomplished and will be accomplished.
XVII. Ὁ δὲ ἀντίζηλος καὶ βάκανος καὶ πονηρός, ὁ ἀνικείμενος τῷ γένει τῶν δικαίων, ἰδὼν τό τε μέγεθος αὐτοῦ τῆς μαρτυρίας καὶ τὴν ἀπ’ ἀρχῆς ἀνεπίληπτον πολιτείαν, ἐστεφανωμένον τε τὸν τῆς ἀφθαρσίας στέφανον καὶ βραβεῖον ἀναντίρρητον ἀπενηνεγμένον, ἐπετήδευσεν, ὡς μηδὲ τὸ σωάτιον αὐτοῦ ὑφ’ ἡμῶν ληφθῆναι, καίπερ πολλῶν ἐπιθυμούντων τοῦτο ποιῆσαι καί κοινωνῆσαι τῷ ἁγίῳ αὐτοῦ σαρκίῳ. 2. ὑπέβαλεν γοῦν Νικήτην τὸν τοῦ Ἡρώδου πατέρα, ἀδελφὸν δὲ Ἄλκης, ἐντυχεῖν τῷ ἄρχοντι, ὥστε μὴ δοῦναι αὐτοῦ τὸ σῶμα· μή, φησίν, ἀφέντες τὸν ἐσταυρωμένον τοῦτον ἄρξωνται σέβεσθαι. καὶ ταῦτα [εἶπον] ὑποβαλλόντων καὶ ἐνισχυόντων τῶν Ἰουδαίων, οἳ καὶ ἐτήρησαν, μελλόντων ἡμῶν ἐκ τοῦ πυρὸς αὐτὸν λαμβάνειν· ἀγνοοῦντες, ὅτι οὔτε τὸν Χριστόν ποτε καταλιπεῖν δυνησόμεθα, τὸν ὑπὲρ τῆς τοῦ παντὸς κόσμου τῶν σωζομένων σωτηρίας παθόντα ἄμωμον ὑπὲρ ἁμαρτωλῶν, οὔτε ἕτερόν τινα σέβεσθαι. 3. τοῦτον μὲν γὰρ υἱὸν ὄντα τοῦ Θεοῦ προσκυνοῦμεν, τοὺς δὲ μάρτυρας ὡς μαθητὰς καὶ μιμητὰς τοῦ Κυρίου ἀγαπῶμεν ἀξίως ἕνεκα εὐνοίας ἀνυπερβλήτου τῆς εἰς τὸν ἴδιον βασιλέα καὶ διδάσκαλον· ὧν γένοιτο καὶ ἡμᾶς κοινωνούς τε καὶ συμμαθητὰς γενέσθαι. 17. But the jealous and envious Evil One, the adversary of the family of the righteous, having seen the greatness of his martyrdom and his blameless life from the beginning, and how he was crowned with the crown of immortality and had won a reward which none could gainsay, managed that not even his poor body should be taken away by us, although many desired to do this and to touch his holy flesh. So he put forward Nicetes, the father of Herod and brother of Alce, to plead with the magistrate not to give up his body, 'lest,' so it was said, 'they should abandon the crucified one and begin to worship this man'—this being done at the instigation and urgent entreaty of the Jews, who also watched when we were about to take it from the fire, not knowing that it will be impossible for us either to forsake at any time the Christ who suffered for the salvation of the whole world of those that are saved—suffered though faultless for sinners—nor to worship any other. For Him, being the Son of God, we adore, but the martyrs as disciples and imitators of the Lord we cherish as they deserve for their matchless affection towards their own King and Teacher. May it be our lot also to be found partakers and fellow-disciples with them.
XVIII. Ἰδὼν οὖν ὁ κεντυρίων τὴν τῶν Ἰουδαίων γενομένην φιλονεικίαν, θεὶς αὐτὸν ἐν μέσῳ, ὡς ἔθος αὐτοῖς, ἔκαυσεν. 2. οὕτως τε ἡμεῖς ὕστερον ἀνελόμενοι τὰ τιμιώτερα λίθων πολυτελῶν καὶ δοκιμώτερα ὑπὲρ χρυσίον ὀστᾶ αὐτοῦ ἀπεθέμεθα, ὅπου καὶ ἀκόλουθον ἦν. 3. ἔνθα ὡς δυνατὸν ἡμῖν συναγομένοις ἐν ἀγαλλιάσει καὶ χαρᾷ παρέξει ὁ Κύριος ἐπιτελεῖν τὴν τοῦ μαρτυρίου αὐτοῦ ἡμέραν γενέθλιον, εἴς τε τὴν τῶν προηθληκότων μνήμην καὶ τῶν μελλόντων ἄσκησίν τε καὶ ἑτοιμασίαν. 18. The centurion therefore, seeing the opposition raised on the part of the Jews, set him in the midst and burnt him after their custom. And so we afterwards took up his bones which are more valuable than precious stones and finer than refined gold, and laid them in a suitable place; where the Lord will permit us to gather ourselves together, as we are able, in gladness and joy, and to celebrate the birth-day of his martyrdom for the commemoration of those that have already fought in the contest, and for the training and preparation of those that shall do so hereafter.
XIX. Τοιαῦτα τὰ κατὰ τὸν μακάριον Πολύκαρπον, ὃς σὺν τοῖς ἀπὸ Φιλαδελφίας δωδέκατος ἐν Σμύρνῃ μαρτυρήσας, μόνος ὑπὸ πάντων [μᾶλλον] μνημονεύεται, ὥστε καὶ ὑπὸ τῶν ἐθνῶν ἐν παντὶ τόπῳ λαλεῖσθαι· οὐ μόνον διδάσκαλος γενόμενος ἐπίσημος, ἀλλὰ καὶ μάρτυς ἔξοχος, οὗ τὸ μαρτύριον πάντες ἐπιθυμοῦσιν μιμεῖσθαι κατὰ εὐαγγέλιον Χριστοῦ γενόμενον. 2. διὰ τῆς ὑπομονῆς καταγωνισάμενος τὸν ἄδικον ἄρχοντα καὶ οὕτως τὸν τῆς ἀφθαρσίας στέφανον ἀπολαβών, σὺν τοῖς ἀποστόλοις καὶ πᾶσιν δικαίοις ἀγαλλιώμενος δοξάζει τὸν Θεὸν καὶ πατέρα παντοκράτορα καὶ εὐλογεῖ [τὸν] κύριον [ἡμῶν] Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν σωτῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν καὶ κυβερνήτην τῶν σωμάτων ἡμῶν καὶ ποιμένα τῆς κατὰ τὴν οἰκουμένην καθολικῆς ἐκκλησίας. 19. So it befell the blessed Polycarp, who having with those from Philadelphia suffered martyrdom in Smyrna—twelve in all—is especially remembered more than the others by all men, so that he is talked of even by the heathen in every place: for he showed himself not only a notable teacher, but also a distinguished martyr, whose martyrdom all desire to imitate, seeing that it was after the pattern of the Gospel of Christ. Having by his endurance overcome the unrighteous ruler in the conflict and so received the crown of immortality, he rejoiceth in company with the Apostles and all righteous men, and glorifieth the Almighty God and Father, and blesseth our Lord Jesus Christ, the savior of our souls and helmsman of our bodies and shepherd of the universal Church which is throughout the world.

XX. Ὑμεῖς μὲν οὖν ἠξιώσατε διὰ πλειόνων δηλωθῆναι ὑμῖν τὰ γενόμενα, ἡμεῖς δὲ κατὰ τὸ παρὸν ἐπὶ κεφαλαίῳ μεμηνύκαμεν διὰ τοῦ ἀδελφοῦ ἡμῶν Μαρκίωνος. μαθόντες οὖν ταῦτα καὶ τοῖς ἐπέκεινα ἀδδελφοῖς τὴν ἐπιστολὴν διαπέμψασθε, ἵνα καὶ ἐκεῖνοι δοξάζωσιν τὸν κύριον τὸν ἐκλογὰς ποιοῦντα ἀπὸ τῶν ἰδίων δούλων.

2. Τῷ δὲ δυναμένῳ πάντας ἡμᾶς εἰσαγαγεῖν [ἐν] τῇ αὐτοῦ χάριτι καὶ δωρεᾷ εἰς τὴν ἐπουράνιον αὐτοῦ βασιλείαν διὰ τοῦ μονογενοῦς παιδὸς αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, δόξα, τιμή, κράτος, μεγαλωσύνη εἰς τοὺς αἰῶνας. προσαγορεύετε πάντας τοὺς ἁγίους. ὑμᾶς οἱ σὺν ἡμῖν προσαγρεύουσιν καὶ Εὐάρεστος ὁ γράψας πανοικεί.

20. Ye indeed required that the things which happened should be shown unto you at greater length: but we for the present have certified you as it were in a summary through our brother Marcianus. When then ye have informed yourselves of these things, send the letter about likewise to the brethren which are farther off, that they also may glorify the Lord, who maketh election from His own servants. Now unto Him that is able to bring us all by His grace and bounty unto His eternal kingdom, through His only-begotten Son Jesus Christ, be glory, honor, power, and greatness for ever. Salute all the saints. They that are with us salute you, and Euarestus, who wrote the letter, with his whole house.

XXI. Μαρτυρεῖ δὲ ὁ μακάριος Πολύκαρπος μηνὸς Ξανθικοῦ δευτέρα ἱσταμένου, πρὸ ἑπτὰ καλανδῶν Μαρτίων, σαββάτῳ μεγάλῳ, ὥρα ὀγδόῃ. συνελήφθη δὲ ὑπὸ Ἡρώδου ἐπὶ ἀρχιερέως Φιλίππου Τραλλιανοῦ, ἀνθυπατεύοντος Στατίου Κοδράτου, βασιλεύοντος δὲ εἰς τοὺς αἰῶνας Ἰησοῦ Χριστοῦ· ᾧ ἡ δόξα, τιμή, μεγαλωσύνη, θρόνος αἰώνιος ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεάν. ἀμήν. 21. Now the blessed Polycarp was martyred on the second day of the first part of the month Xanthicus, on the seventh before the calends of March, on a great Sabbath, at the eighth hour. He was apprehended by Herodes, when Philip of Tralles was high priest, in the proconsulship of Statius Quadratus, but in the reign of the Eternal King Jesus Christ. To whom be the glory, honor, greatness, and eternal throne, from generation to generation. Amen.

XXII. [ Ἐρρῶσθαι ὑμᾶς εὐχόμεθα, ἀδελφοί, στοιχοῦντας τῷ κατὰ τὸ εὐαγγέλιον λόγῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ, μεθ’ οὗ δόξα τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ καὶ ἁγίῳ πνεύματι, ἐπὶ σωτηρίᾳ τῇ τῶν ἁγίων ἐκλεκτῶν, καθὼς ἐμαρτύρησεν ὁ μακάριος Πολύκαρπος, οὗ γένοιτο ἐν τῇ βασιλείᾳ Ἰησοῦ Χριστοῦ πρὸς τὰ ἴχνη εὑρεθῆναι ἡμᾶς.]

2. Ταῦτα μετεγράψατο μὲν Γάϊος ἐκ τῶν Εἰρηναίου, μαθητοῦ τοῦ Πολυκάρπου, ὃς καὶ συνεπολιτεύσατο τῷ Εἰρηναίῳ. ἐγὼ δὲ Σωκράτης ἐν Κορίνθῳ ἐκ τῶν Γαΐου ἀντιγράφων ἔγραψα.

3. Ἐγὼ δὲ Σωκράτης ἐν Κορίνθῳ ἐκ τῶν Λαΐου ἀντιγράφων ἔγραψα. ἡ χάρις μετὰ πάντων.

4. Ἐγὼ δὲ πάλιν Πιόνιος ἐκ τοῦ προγεγραμμένου ἔγραψα ἀναζητήσας αὐτά, κατὰ ἀποκάλυψιν φανερώσω ἐν τῷ καθεξῆς, συναγαγὼν αὐτὰ ἤδη σψεδὸν ἐκ τοῦ χρόνου κεκμηκότα, ἵνα κἀμὲ συναγάγῃ ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς μετὰ τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ εἰς τὴν οὐράνιον βασιλείαν αὐτοῦ, ᾧ ἡ δόξα σὺν τῷ πατρὶ καὶ ἁγίῳ πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν.

22.(1) We bid you God speed, brethren, while ye walk by the word of Jesus Christ which is according to the Gospel; with whom be glory to God for the salvation of His holy elect; even as the blessed Polycarp suffered martyrdom, in whose footsteps may it be our lot to be found in the kingdom of Jesus Christ.

22.(2) This account Gaius copied from the papers of Irenaeus, a disciple of Polycarp. The same also lived with Irenaeus.

22.(3) And I Socrates wrote it down in Corinth from the copy of Gaius. Grace be with all men.

22.(4) And I Pionius again wrote it down from the aforementioned copy, having searched it out (for the blessed Polycarp showed me in a revelation, as I will declare in the sequel), gathering it together when it was now well nigh worn out by age, that the Lord Jesus Christ may gather me also with His elect into His heavenly kingdom; to whom be the glory with the Father and the Holy Spirit for ever and ever. Amen.


EPILOGUS ALIUS E CODICE MOSQUIENSI DESCRIPTUS

The three preceding paragraphs as read in the Moscow M.S.

2. Ταῦτα μετεγράψατο μὲν Γάϊος ἐκ τῶν Εἰρηναίου συγγραμμάτων, ὃς καὶ συνεπολιτεύσατο τῷ Εἰρηναίῳ, μαθητῇ γεγονότι τοῦ ἁγίου Πολυκάρπου. οὗτος γὰρ ὁ Εἰρηναῖος, κατὰ τὸν καιρὸν τοῦ μαρτυρίου του ἐπισκόπου Πολυκάρπου γενόμενος ἐν ῾Ρώμῃ, πολλοὺς ἐδίδαξεν· οὗ καὶ πολλὰ συγγράμματα κάλλιστα καὶ ὀρθότατα φέρεται, ἐν οἷς μέμνηται Πολυκάρπου, ὅτι παρ’ αὐτοῦ ἔμαθεν, ἱκανῶς τε πᾶσαν αἵρεσιν ἢλεγξεν και τὸν ἐκκλησιαστικὸν κανόνα καὶ καθολικόν, ὡς παρέλαβεν παρὰ τοῦ ἁγίου, καὶ παρέδωκεν. λέγει δὲ καὶ τοῦτο· ὅτι συναντήσαντός ποτε τῷ ἁγίῳ Πολυκάρπῳ Μαρκίωνος, ἀφ’ οὗ οἱ λεγόμενοι Μαρκιωνισταί, καὶ εἰπόντος· Ἐπιγίνωσκε ἡμᾶς, Πολύκαρπε, εἶπεν αὐτὸς τῷ Μαρκίωνι· Ἐπιγινώσω, επιγινώσκω τὸν πρωτότοκον τοῦ σατανᾶ. καὶ τοῦτο δὲ φέρεται ἐν τοῖς τοῦ Εἰρηναίου συγγράμμασιν, ὅτι ᾗ ἡμέρᾳ καὶ ὥρᾳ ἐν Σμύρνῃ ἐμαρτύρησεν ὁ Πολύκαρπος, ἤκουσεν φωνὴν ἐν τῇ ῾Ρωμαίων πόλει ὑπάρχων ὁ Εἰρηναῖος ὡς σάλπιγγος λεγούσης· Πολύκαρπος ἐμαρτύρησεν.

3. Ἐκ τούτων οὖν, ὡς προλέλεκται, τῶν τοῦ Εἰρηναίου συγγραμμάτων Γάϊος μετεγράψατο, ἐκ δὲ τῶν Γαΐου ἀντιγράφων Ἰσοκράτης ἐν Κορίνθῳ.

4. Ἐγὼ δὲ πάλιν Πιόνιος ἐκ τῶν Ἰσοκράτους ἀντιγράφων ἔγραψα κατὰ ἀποκάλυψιν τοῦ ἁγίου Πολυκάρου ζητήσας αὐτά, συναγαγὼν αὐτὰ ἤδη σψεδὸν ἐκ τοῦ χρόνου κεκμηκότα, ἵνα κἀμὲ ἐκλεκτῶν αὐτοῦ εἰς τὴν ἐπουράνιον αὐτοῦ βασιλείαν· ᾧ ἡ δόξα σὺν τῷ πατρὶ καὶ τῷ υἱῷ καὶ τῷ ἁγίῳ πνεύματι εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν.

(2) This account Gaius copied from the papers of Irenaeus. The same lived with Irenaeus who had been a disciple of the holy Polycarp. For this Irenaeus, being in Rome at the time of the martyrdom of the bishop Polycarp, instructed many; and many most excellent and orthodox treatises by him are in circulation. In these he makes mention of Polycarp, saying that he was taught by him. And he ably refuted every heresy, and handed down the catholic rule of the Church just as he had received it from the saint. He mentions this fact also, that when Marcion, after whom the Marcionites are called, met the holy Polycarp on one occasion, and said 'Recognize us, Polycarp,' he said in reply to Marcion, 'Yes indeed, I recognize the firstborn of Satan.' The following statement also is made in the writings of Irenaeus, that on the very day and hour when Polycarp was martyred in Smyrna Irenaeus being in the city of the Romans heard a voice as of a trumpet saying, ' Polycarp is martyred.'

(3) From these papers of Irenaeus then, as has been stated already, Gaius made a copy, and from the copy of Gaius Isocrates made another in Corinth.

(4) And I Pionius again wrote it down from the copy of Isocrates, having searched for it in obedience to a revelation of the holy Polycarp, gathering it together, when it was well nigh worn out by age, that the Lord Jesus Christ may gather me also with His elect into His heavenly kingdom; to whom be the glory with the Father and the Son and the Holy Spirit for ever and ever. Amen.